شب افتضاح نوکمپ

بواتنگ را نباید قربانی کرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - مارک دویل ‪Mark Doyle‬

اول، خبر خوب: بارســلونا در پیروزی یــک بر صفر برابــر رئــال وایادولید هیچ مصدومــی نداشــت و جایگاهش در صدر جدول اللیگا را تثبیت کرد. حاال، خبر بد: هر چیز دیگر این بازی. در واقع بهترین چیزی که میشــود گفت این است که نیمه دوم به اندازه نیمه اول افتضاح نبود.

بارســا در 45 دقیقه اول فاجعه بود، مثــل تیمی که بــه این بــازی بهعنوان دســتگرمی برای دیدار لیگ قهرمانان با لیون نگاه میکنــد و تنها با پنالتی لیونل مسی با برتری به رختکن رفت.

آنها خوش شــانس بودنــد که عقب نیفتادند چــون لحظاتی قبل از خطا روی جرارد پیکــه- از میان آن همه آدم- ناچو موقعیت چهار برابر دو را هدر داد. بارسلونا در خــط میانی ایســتا بــود و در حمله غیرموثر.

البته میشود همه تقصیرها را گردن کویــن پرینــس بواتنگ انداخــت که در نخســتین بازیاش در اللیگا برای بارســا وحشتناک بود.

البته تقصیر او نیســت که بارســا به دنبال بازیکنــی ارزانقیمت در فصل نقل و انتقاالت ژانویه میگشــت وقتی نیازش به یک مهاجم طراز اول دیگر با رفتن پاکو آلکاسر به بوروسیادورتموند در آغاز فصل به چشم آمد.

کریشــتوف پیونتک در دسترس بود اما اجازه دادند به میالن برود و این یعنی همان شــبی که او تعــداد گلهایش در میالن را به شش گل در پنج بازی رساند، بواتنــگ در خط حمله بارســا هنرنمایی میکرد! تماشــای کارش واقعا سخت بود، این مهاجم دوست داشــتنی و بااستعداد اواســط نیمه دوم موقعیــت فوقالعادهای به دســت آورد اما حتی نتوانست به طرف دروازه شوت بزند، تالشی خجالتآور برای گرفتن پنالتی داشــت و حتــی کرنر هم نگرفت.

در آخر هم تنها کاری که کرد گرفتن سرش در میان دستانش بود.

شــب کابوسواری برای بواتنگ بعد از انتقال رویاییاش به بارســا بود و ضربه شــدیدی خواهد خورد اما او نباید قربانی تیمی شود که بیشــتر بازیکنانش در این دیدار خیلی پایینتر از ســطح خود بودند. همانطــور که پیکــه بعد از بــازی گفت، بارسلونا بعد از دو تساوی پیاپی به پیروزی در این بازی احتیاج داشت اما عملکرد تیم قابل قبول نبود.

بــازی بواتنگ یک بــار دیگر کمبود بارســلونا از نظر مهاجم روی نیمکت را به رخ کشید اما نکته جالب اینکه نفر اصلی، لوییس سوارس هم وقتی به بازی آمد سه موقعیت عالی را خراب کرد.

بازی با وایادولید این گمان را تقویت کــرد که عثمان دمبله حداقل تا وقتی که پخته شــود یکی از بازیکنانی است که یا توقفناپذیر اســت یا غیرقابل دیدن. این فرانســوی ناامیدکننده جای خودش را به فیلیپ کوتینیو داد که طبق معمول کاری نکرد.

حتی لیونل مســی بزرگ هم شــب ناامیدکنندهای را پشــت سر گذاشت که اوجش از دســت دادن پنالتی دوم بود که میتوانست تیم را به آرامش برساند.

بارســا به ســختی از خط پایان عبور کــرد و یک بار دیگــر روی اینکه امیدش برای موفقیــت در لیگ قهرمانــان اروپا یکســره روی نبوغ مســی اســت، صحه گذاشت. این قطعا خبر خوبی نیست، این اصال خبر نیست! منبع: سایت گل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.