پیکه: لیون بازی دیگری است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جرارد پیکه نگران است که بارسلونا در بازی سهشــنبه با لیون نتیجه خوبی نگیرد اگر نســبت به بازی با وایادولید پیشــرفت قابل توجهی در تیم به وجود نیاید. بارســلونا خیلــی پایینتر از حد اســتاندارد خود بود و بــا پنالتی دقیقه 43 لیونــل مســی که پیکه به دســت آورد، پیروز شــد. پیکه 32 ساله گفت: «ما خوب بازی نکردیم، تنها خبر خوب از این بازی پیروزی بود و گرفتن ســه امتیاز اما باید پیشرفت کنیم، برای بازی سهشنبه باید خیلی بهتر بازی کنیم. اگر نکنیم، بد میشود. باید روانی بازیمان برگــردد چون با آن جــام بردهایم، اگر نتوانیم به حرکت با توپ سرعت بدهیم، تیم ضعیفی میشویم. وقتی شما سه یا چهار بازی پشت سر هم انجام میدهید، پاهایتان سنگین میشود. گاهی مربی از من میخواهــد و من کمک میکنم اما سهشنبه بازی دیگری است.»

پیکه ســومین مدافعی شده که در بارســلونا به آمار 300 بــازی در اللیگا میرســد. کارلس پویول بــا 392 بازی و میگلــی بــا 391 بــازی دو نفر دیگر هستند. پیکه یکی از مورد اعتمادترین بازیکنان مربی 55 ســاله بارسلونا است که حتی یک دقیقه از بازیهای لیگ در این فصل را از دست نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.