سیمئونه: برای اتلتیکو بردن مهم است نه شیوه آن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بازیهای میــان اتلتیکومادریــد و رایو وایکانــو اغلب اوقات ســخت و فیزیکی از آب درمیآیند اما دیهگو سیمئونه سرمربی روخی بالنکو برنده این مصاف بوده اســت. برد یک بر صفر مردان او مقابل همســایه نزدیکشان، بــا تک گل آنتوان گریزمان در دقیقه 74 رقم خورد اما این بازی به هیچ وجه جزو بازیهای دلچسب این فصل اللیگا نبود. البته سیمئونه میگوید برای او مهم تالش تیمش و کسب 3 امتیاز است. او در نشست خبری پس از بازی گفت: «هر بار که ما به اینجا میآییم، کارمان ســخت بوده است و معموال با حداقل اختالف بازی را بردهایم اما مهم این اســت که همیشه بردهایــم. تیم ما بازی را خوب آغاز کرد، ضربه سر ســائول موقعیت خوبی برای ما ایجاد کرد اما بعد از آن بازی حریف بهتر شــد. در نیمه دوم ما بر فشار حمالتمان اضافه کردیم و در نهایت به گل رســیدیم. مهم نیست که شما در زمیــن چگونه بازی میکنید. پیروزی تنها چیزی اســت که ما میخواهیم. ما همیشــه دنبال کسب برد هستیم.» سیمئونه در تمجید از بازیکنانــی کــه مقابل رایــو وایکانو خوش درخشــیدند، از جمله یان اوبالک، گریزمان، دیهگو کاســتا و آلوارو موراتا گفت: «من ایده کنار هم قرار دادن آنها را دوست دارم اما این کمی زمان میبرد. گریزمان از هر موقعیتی که دارد استفاده میکند و حضور دیهگو کاستا هم به موراتا اجازه میدهد که با آزادی بیشــتری بازی کند. کاســتا واقعا امشــب قــوی بود و بازیاش را با توجــه به نیازهای تیم وفق داد. خیلیها از او میترســند و اینکه بازگشت او به ترکیب تیم به ما اجازه کسب پیروزی داد، اتفاقی نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.