سانچس: منچستریونایتد زیر نظر مورینیو جو مسمومی پیدا کرده بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الکسیس سانچس، بال شــیلیایی منچستریونایتد اعتراف کرد که جو این تیم در آخرین فصل حضور ژوزه مورینیو روی نیمکتش ســالم نبود و شــیوههای تمرینی سرمربی سابق چلسی و رئال مادرید سبب شده بود که اعتماد به نفس او به شدت کاهش پیدا کند.

سانچس که ماه ژانویه 2018 به توصیه مورینیو از آرسنال خریداری شد، به دلیل برخورد با کمک داور بازی اخیر تیمش مقابل پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا مصدوم شــده و احتمال دارد که به همین دلیل بازی حساس امروز تیمش در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی انگلیس مقابل چلسی در استمفوردبریج را از دست بدهد. این مصدومیت ضربهای دیگر به شانس بازیکن سابق بارسلونا برای بازگشت به ترکیب اصلی منچستریونایتد زد، بازیکنی که از ابتدای فصل درگیر مصدومیتهای گاه و بیگاه بوده است و خانهنشینیهای متوالیاش ســبب شــده که در 37 بازیاش برای منچستریونایتد تنها 5 گل بزند. البته کم بودن آمار بازیهای او برای منیونایتد به اختالف پیدا کردنش با ژوزه مورینیو پیش از اخراج این مرد پرتغالی در ماه دسامبر هم برمیگردد. او هنــوز هم مورینیو را یکی از بهترین ســرمربیان دنیا میداند اما میگوید کــه ماههای پایانی حضور او در اولدترافورد باعث ایجاد جوی مســموم برای شــیاطین سرخ شده است. سانچس به شبکه BBC گفت: «مورینیو یکی از بهترین مربیان دنیا اســت، از نظر شیوه مربیگری، مطالعاتش و آنالیز بازیها و توجهاش به جزییات. با این حال در گروه ما، این احســاس وجود داشــت که همانطور که یک روز در تیم هســتی، ممکن اســت از تیم کنار گذاشته شــوی. گاهی اوقات من بازی نمیکردم، بعد بازی میکردم، بعد دوباره بازی نمیکــردم و این وضعیت روحیه شــما را نابود میکند. همــه بازیکنان تیم اعتماد به نفسشان را از دســت داده بودند. جوی که برای تیم ساخته شده بود سالم نبود.» سانچس 30 ساله با اعتراف به اینکه از 13 ماه پیش تا کنون آنطور که باید و شــاید نتوانسته انتظارات هواداران منچستریونایتد را برآورده کند، ادامه داد: «من دوســت داشــتم که میتوانســتم اوقات بهتری را برای باشــگاه بســازم. بله، این وضعیت مرا نگران میکند چون من به تواناییهایم بهعنوان یک بازیکن ایمان دارم و میخواهم آنها را نشان دهم. سولشر با من درباره کارهایی که باید در زمین بازی انجام دهم، خیلی صحبت نکرده است اما من فکر میکنم بازیکنی باتجربه هســتم و فکــر میکنم که میدانم چه کاری را بایــد و چه کاری را نباید انجام دهم. من بازیکنی هســتم که اگر پا به توپ نباشــد، بازیاش به چشم نمیآید و گاهی اوقات میخواهم در تمام بازیها حضور داشته باشم. من دارم یکی در میان بازی میکنم در حالی که عادت دارم به صــورت ثابت بازی کنم. نمیخواهم بهانه بیاورم چون اگر 10 یــا 20 دقیقه هم به میدان بــروم باید کارم را انجام دهم و این کاری اســت که به خاطرش به میدان مــیروم و آن تأثیرگذاری در روند بازی است.»

ســانچس دربــاره مصدومیــت عجیبش در بازی مقابل پاریسنژرمن هم توضیح داد. او گفت: «کمک داور در یکی از ضدحمــالت ما کنار خط شــروع به دویدن کرد و با من که پایم را در مسیر حرکتش گذاشته بــودم برخــورد کــرد و مرا به نیمکت فرســتاد. پایم به خاطــر همــان برخورد کبود شده است اما این دلیل نمیشــود که من بازی ضعیفی ارائه کنم.»

منبع: ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.