فودن برای رسیدن به ترکیب اصلی باید بجنگد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــپ گواردیــوال ســرمربی منچسترســیتی از عملکرد بازیکن جــوان تیمــش فیل فــودن در پیروزی 4 بــر یک مقابل نیوپورت کانتی تمجید کرد اما به او هشدار داد کــه برای رســیدن به ترکیب اصلی تیــم در ســایر تورنمنتها کار ســختی دارد. فودن 18 ساله در این بــازی دو گل زد تا حریف دســته چهارمی سرسخت تیمش را از پیــش رو بــردارد و به صعود سیتی به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیــس کمک کند. گواردیوال در نشست خبری پس از بازی گفت: «تنها مشــکلی که من با فیل دارم این اســت که او باید با کوین دبروین، ایلکای گوندوغان، داوید سیلوا و برناردو سیلوا رقابت کند. او بازیکنی آماده و آماده برای بازی کردن اســت. بازی امروز هم برای او محک خوبی بود. مشــکل من بــا دویــدن او نیســت چون او باورنکردنــی مــیدود امــا این توپهای دوم و بلند اســت که در دریافت آنها مشکل دارد. این بازی برای او آزمون خوبی بود که از آن چیزهای زیادی یاد گرفت و من از این بابت مطمئنم. فودن با دو گل باورنکردنیاش به مــا برای بردن بازی کمک کرد. این پســر کسی است که نزدیک به محوطه جریمه بازی میکنــد و ذهنیت و توانایی فوقالعادهای بــرای زدن گل دارد. او در تمرینــات هم همیشــه گل میزنــد. فودن امشــب فوقالعاده بود.»

گواردیوال درباره چالشــی که تیمش بــرای رقابت در 4 تورنمنت پیــش رو دارد هم گفت: «امروز ما دربــارهاش صحبت کردیــم. ما در تمام 4 تورنمنت ممکن هســتیم و هر چالشی را میپذیریم. امروز ما با حریفی دسته چهارمی بازی کردیم و بعــد از آن باید به لیگ قهرمانان برویم. باید خودمان و ذهنیتمان را برای بازی پیش رو عوض کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.