اصرار بنسلمان برای خرید منچستریونایتد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

محمد بنســلمان، ولیعهد عربستان 3/8 میلیــارد پونــد برای خریــد منچســتریونایتد پیشــنهاد داده است. خانواده سلطنتی عربستان کــه 850 میلیارد پوند ثــروت دارند، امیدوارند خانواده گلیزر، مالکان فعلــی یونایتد را ترغیب کنند که باشــگاه را از ابتــدای فصل بعد به آنها واگذار کنند.

ســران یونایتد اخیرا مدتی را در عربستان گذراندهانــد. منابــع نزدیک به خانــواده گلیزر گفتهاند که آنها مخالف فروش باشــگاه هستند اما یک پیشــنهاد خوب بیتردید باعث میشود آنها وسوســه شــوند. مالکان آمریکایی باشگاه، منچستریونایتد را در سال 2003 به مبلغ 790 میلیون پوند خریداری کردند. به این ترتیب اگر آنها پیشنهاد بنســلمان را بپذیرند، با احتساب همــه هزینهها 2/2 میلیارد پوند ســود خواهند کرد. شــاهزاده ســعودی سال گذشــته هم به دنبال خرید باشگاه منچستریونایتد بود اما سران باشگاه حاضر به فروش نشــدند، بهویژه پس از آنکه ماجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامهنگار عربستانی پیش آمد.

البتــه پیشــنهاد 3/8 میلیــارد پونــدی بنســلمان منوط به آن است که باشگاه یونایتد به لیگ قهرمانان فصل بعد راه پیدا کند. در غیر اینصورت، او قیمت پایینتــری را ارائه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.