اوورمارس تابستان در راه آرسنال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مــارک اوورمــارس گزینه اصلی پســت مدیریت ورزشی آرسنال است. او البته در میانه فصل آژاکس را ترک نخواهد کرد اما احتماال در پایان فصل به باشگاه ســابقش، آرسنال خواهد پیوست. رائول سانیهی، مدیر فوتبال آرسنال به دنبال جذب یک مدیر ورزشی است و اوست که بر این فرآیند نظارت دارد. پس از رفتن ســون میسلینتات، رییس بخش استعدادیابی آرسنال، این باشگاه به دنبال یک مدیر ورزشی بوده است.

مونچی، مدیر فوتبــال رم هم گزینه دیگر آرسنال است، بهویژه که همکاری بسیار خوبی با اونای امری، مربی آرسنال در سویا داشت. اوضاع آرسنال با امری دچار مشکل شده است و آنها در هفت دیدار اخیر چهار شکست را تجربه کردهاند. به این ترتیب این صحبت مطرح بود که آرسنال پیش از پایان فصل یک مدیر ورزشــی انتخاب خواهــد کرد. امــا اوورمارس تنها در تابســتان میتواند به آرسنال برود، چراکه آژاکس همچنان در لیگ قهرمانان حضــور دارد و در لیگ هم با پیاسوی آیندهوون بر سر قهرمانی رقابت دارد.

اوورمارس و مونچی در بازار نقل و انتقاالت سابقه درخشــانی دارند و آرسنال هم به همین دلیل یکی از این دو نفر را میخواهد، چراکه تیم نیاز به بازسازی دارد.

یکی از کارهای موفقیتآمیز اوورمارس در آژاکــس جذب دییونگ از ویلــم با قیمت یک میلیون یورو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.