نمایش ناامیدکننده محرز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - جک گان ‪Jack Gaughan‬

ریاض محرز بهشدت دنبال فرصت بازی است اما نه در چنین شرایطی. نه در زمینی گلآلود، نه مقابل مدافعان یک تیم دسته پایینتر که ابایی از انجام بازی فیزیکی ندارند.

اما منچسترسیتی چه کار میتوانست انجام بدهد. اینکه خرید 60 میلیون پوندی باشگاه که از 30 دســامبر تاکنون در لیگ برتر در ترکیب ثابت قرار نداشــته، بازی نکند، حرفهای زیادی در پی داشت. پس سیتی باید به او بازی میداد.

بازی در رادنی پرید، ورزشــگاه تیم نیوپورت برای بازیکنان تکنیکی دشــوار است اما این واقعا نباید اهمیتی داشته باشد. آینده محرز در دستان خودش است.

حاال اوست که باید نشان بدهد در برنامههای پپ گواردیوال جــا دارد. در حال حاضر که چنین نیست. این ســوال در باشگاه مطرح است که چرا ســیتی چنین پولی برای او پرداخــت، در حالی که میتوانســت یک هافبک میانی یا یک مدافع چپ بخرد. نمایشهای اینچنینی محرز منتقدان را ســاکت نخواهد کرد. گلی کــه او در وقتهای تلف شــده زد، زمانی که ســیتی 3 بر یک پیش بود، چیزی را عوض نخواهد کرد. گواردیوال پیش از این بازی در جام حذفی گفته بود که محرز کار اشــتباهی انجام نداده و تنها بازیکنان همپست او هســتند که فرم بهتری دارند اما سخت میتوان برای او دل نســوزاند. اینکه فیل فودن جوان او را راهنمایی میکرد بسیار عجیب بود. فراموش نکنیم که محرز کســی اســت که جایزه بهترین بازیکن جوان سال را برده است. همچنین نگاه غضبآلود داوید ســیلوا، پس از آن که این دو نفر یک ضربه ایستگاهی ساده را خراب کردند.

چیزی که تصویر روشنتری از جایگاه محرز در باشگاه را نشان میداد حمله سریع سیتی پیش از پایان نیمه اول بود. چهار نفر به پیش میتاختند اما ناگهان دیدند بازیکنی که باید در ســمت چپ حاضر میبود، 10 متر عقبتر از جایی اســت که گواردیوال میخواهد. حمله به این ترتیب بینتیجه ماند.

شاید این تصویر نشان میداد که محرز چرا در حال حاضر جایگاهی پایینتر از بازیکنان همرده خود دارد. منبع: دیلیمیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.