دستاورد بزرگ مسی در شب ناامیدی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لیونل مســی با گلی که در دیدار با وایادولیــد از روی نقطه پنالتی زد، نخســتین بازیکــن در یکــی از پنج لیگ برتر اروپا اســت که در 11 فصل متوالی به 30 گل رســیده اســت. با توجه به اینکه ســه ماه از فصل مانده، او میتوانــد رکورد 45 گل فصل قبل را بشکند اما شــاید نتواند به بهترین عملکردش در فصل 2011-2012 که 73 گل زد، برسد.

او با آنکه پنالتی دوم بارســلونا را در این بازی خراب کرد، در 22 بازی لیــگ 22 گل زده و در 30 بازی در رقابتهــای مختلــف 30 گل به ثمر رسانده است. مسی در این دیدار 12 شوت به ســمت دروازه وایادولید زد، در این فصل در هیچ یک از پنج لیگ اصلــی اروپا یک بازیکــن به یک تیم این اندازه شــوت نزده است. خوردی ماسیپ که از محصوالت الماسیا و در حال حاضر دروازهبان وایادولید است، با عملکرد خوب خود مانع از گلهای بیشتر بارسا شد.

اما یک رکورد منفی درباره مسی که روزنامه مارکا به آن اشــاره کرده، این است که او در اللیگا از 62 پنالتی 12 تا را خراب کرده که میشود یک پنجم.

البته رکــورد او در پنالتیزنی در رقابتهــای مختلف نزدیــک به یک چهارم اســت چــون او از 86 پنالتی نتوانسته 20 تا را گل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.