روبن: مورینیو خوب بود اما گواردیوال بهترین است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در فرانســه بــرای ایــن حرکــت اصطالحــی دارند؛ «لو روبن». در هلند و آلمان هم همینطور. این را بارها دیدهاید. روبن توپ را میگیرد و به ســمت مدافع کناری حرکــت میکند، انگار میخواهد از بیــن او و خط طولی زمین عبور کند، ناگهان جهت حرکتش را عوض میکند و به سمت داخل زمین و محوطه جریمه میرود و تعادل مدافع را به هم میزند.

حرکت مخصوص او حاال 35 ســال دارد. مدافعان این حرکت او را 19 ســال اســت که تماشا میکنند، با این حال نتوانســتهاند مانع او شوند. روبن لبخند میزند: «خب، اگر در زمان مناســب این کار را انجام دهید غافلگیرشان میکنید!

نکتــه مهم، زمان مناســب اســت. همســرم گاهی میگوید من میتوانم به این موضــوع خیلی افتخــار کنم، چون مــردم میگویند این حرکت مختص من است؛ اینکه به داخل زمین بزنم و توپ را وارد دروازه کنم.» پایان دوران فصل از این تیم جدا میشــود. 15 سال پیش بود که ژوزه مورینیو او را به چلسی برد؛ تیمی که به اعتقاد بسیاری، بهترین چلســی دوران مدرن بود. او با چلســی دوبار لیگ، دوبار جــام اتحادیه و یکبار جــام حذفــی را فتح کرد. او ســپس به رئالمادرید در اللیگا رفت و پس از آن در بایرنمونیخ هفتبار قهرمان بوندسلیگا، چهاربــار فاتح جام حذفی و یکبار برنده لیگ قهرمانان شــد. او هلند را به فینال جــام جهانــی 2010 و نیمهنهایی جام جهانی 2014 رساند.

روبن میگوید: «رییس ما در باشگاه (اولــی هوینــس) همیشــه میگوید ما بازیکــن جوان و پیر نداریــم. ما بازیکن خوب و بد داریم. من دیگر جوان نیستم و دســتکم در فوتبــال بازیکن جوانی بهشــمار نمیروم، ولــی همچنان اینجا هســتم و در یکی از بهترین باشگاههای اروپا در پست بال بازی میکنم. این برای من خاص است به همین دلیل از حضورم در بایرن لذت میبرم.» حضور در آنفیلد هم داشــت؛ زمانی که در فینال ســال 2013 گل پیــروزی بایــرن را مقابــل بوروســیادورتموند زد و بهعنوان بهترین بازیکن میدان هم انتخاب شــد، ولی او در شکست بایرن مقابل چلسی در فینال سال 2012 یک پنالتی را از دست داد اما دو نیمهنهایی سالهای 2005 و 2007 همیشه در یادها خواهد ماند.

روبــن میگویــد: «در آن هنــگام لیورپــول خیلی قوی بود. آنها در ســال 2005 فاتــح لیــگ قهرمانان شــدند. بازیهای ما همیشــه سخت بود، بهویژه در لیگ قهرمانان.»

با این حال لیورپول در سال 2005 در لیگ برتر 37 امتیاز کمتر از چلســی داشــت. روبن میگوید: «به نظرم در آن هنگام آنها تیمی بودند که در مســابقات حذفی خوب نتیجه میگرفتند، همچنین در جــام حذفی و جــام اتحادیــه. آنها میتوانســتند در یکی، دو بازی عالی کار کنند، نه در کل فصل اما زمانی که الزم بود بدرخشند، این کار را انجام میدادند.

اما حــاال فکر میکنم این شــرایط عوض شــده و آنها خیلی خوب پیشرفت کردهاند. باید مربیشــان را تحسین کرد کــه کارش را عالــی انجام داده اســت. آنها ســال پیش به فینال لیگ قهرمانان رســیدند، در لیــگ عالــی کار کردند و در حــال حاضر هــم در صــدر جدول هســتند که منچسترســیتی نزدیکشان اســت. لیگ برتر جامی اســت که همه در لیورپول منتظرش هستند. سالهای زیادی از زمانی که آنها فاتح لیگ شدند، میگذرد.»

تجربه بایرن بایــرن از ســال 1981 تاکنون در آنفیلد بازی نکرده اســت. در آن هنگام بازی دو تیم بدون گل مساوی شد، ولی لیورپول در بازی برگشــت یک تساوی با گل گرفت و به فینال جام باشــگاههای اروپا رســید و در آنجا هــم رئالمادرید را برد. بایرن بازیکنــان زیادی ندارد که تجربه حضور در آنفیلد را داشــته باشند. روبــن میگوید این ممکن اســت روی برخی بازیکنان اثر بگذارد: «اگر ذهنیت شــما قوی نباشــد، ممکن اســت کمی تحت تاثیر قرار بگیریــد و این میتواند تفاوت ایجاد کند. بهعنوان رقیب، ما باید خیلــی قوی باشــیم و روی بازی تمرکز کنیــم. همین و بس. مــا دیگر بازیکنان جــوان پرشــمار نداریم. تیــم ما خیلی باتجربه اســت. همه میدانیم جو آنفیلد یکی از بهترین جوهــای ممکن در اروپا اســت. پس این چیزی اســت که باید از آن آگاه باشــیم اما من فکر میکنم ما به این موضوع عــادت داریم، یعنی به بازی در ورزشــگاههای بزرگ و بــا طرفداران پرشور.»

گواردیوال بهترین بود روبن مانند رایان گیگز و پل اسکولز است و مانند آنها هم دوران بازی طوالنی در اوج داشــته و هم همــواره به دنبال موفقیت بوده است.

او میگوید: «فکر میکنم به دنبال موفقیــت و لذت بردن از بازی هســتم. نکته مهم این است که راضی نشوید. در فوتبال همیشــه بازی بعدی وجود دارد. هر برد یا باختی که کســب کنید یا هر قهرمانی که به دست بیاورید، بالفاصله به گذشته میپیوندد.

بعــد فصل جدیــد در راه اســت و بــازی جدیــد. نباید هرگــز راضی و خوشحال باشــید، بلکه باید تالش کنید بازی خود را بهبود ببخشــید. ما مربیان فوقالعادهای در باشــگاه داشتهایم؛ برای مثال پــپ گواردیوال که شــاید بهترین مربی دوران ورزشــی من بــود. من کار با او را در 92ســالگی آغاز کردم. در آن سن شما معموال میگویید دیگر به دنبال بهبود بازی خود نیســتید اما با او از نظر بازی پیشرفت کردم و گامهای کوچکی برداشــتم و در برخی جهات بهتر شدم. این برایم جالب بود.

او از نظر تاکتیکهای بازی بســیار خاص است. عاشــق فوتبال و در اختیار داشتن توپ است. او نمیخواهد تیمش بــه دنبال تــوپ بــدود. او در طول 24 ســاعت روز فوتبال را زندگی میکند و نفس میکشــد. همیشه انتخاب بهترین دوران بازیتان سخت است اما من واقعا از آن دوران لذت بردم.»

دیوید بکام هم که به جمع مالکان باشــگاه غیر لیگی «سافلورد سیتی» پیوســته و با خرید 10 درصد از سهام این باشــگاه به گروه گیگز، اســکولز، نیکی بات و برادران نویل ملحق شــده، نخســتین بار از نزدیک بــازی تیم جدیــدش را دید که البتــه 3 - یک مغلوب «دوور» شــدند.

دوشنبه 29 بهمن7931 12| جمادیالثانی0441 6145هرامش|18Feb2019|

گواردیوال عاشق فوتبال و در اختیار داشتن توپ است. نمیخواهد تیمش به دنبال توپ بدود. او در طول 24 ساعت روز فوتبال را زندگی میکند و نفس میکشد. همیشه انتخاب بهترین دوران بازیتان سخت است اما من واقعا از آن دوران لذت بردم.

تمجید از مورینیو او از دوران مورینیــو در ســالهای 2005 تــا 2007 هم گفته اســت: «به نظرم خیلی هجومی بازی میکردیم. ما با دو مهاجم بــازی میکردیم و دو بال. سیستم ما شبیه 4-4-2 بود و بازیکنان تهاجمی زیادی در زمین داشتیم. تیم در آن هنگام بســیار متحد بود و بازیکنان عالی با هم کار میکردند. ما مربی بزرگی هم داشــتیم که روحیه تیمی را ساخته بــود؛ یعنی مورینیو. ما بــا آن تیم برای نخســتینبار پس از 50 ســال چلسی را قهرمان لیگ کردیــم. برای من این گام بسیار بزرگی بود چون خیلی جوان بودم و تازه 20 سال داشتم. این نخستینباری بــود که به خــارج میرفتم. شــما باید خیلی سریع جا بیفتید، بهویژه اگر جوان باشید.» هنگامی که از روبن خواسته شد نظــر خودش را درباره ســبک مربیگری محبوبــش بگوید، گفت: «مــن طرفدار سرسخت پپ هستم. من از فوتبال لذت میبرم. من بازیکنی تهاجمی هســتم و میخواهم فوتبال بازی کنم.»

دیدار با طرفداران بــا این حال فوتبال چیزی نیســت که بیشــترین لذت را به او بدهد: «شاید مسائل دیگری هم باشد؛ اینکه طرفداران پیش شــما میآیند و شما یک نفر را در ســوپرمارکت میبینید که به شــیوهای متفاوت از شما تمجید میکند. اینکه آنها شــما را بهعنوان انسان چطور میبینند. امیدوارم طرفداران از بازی من لذت برده باشــند. من کار بیشــتری نمیتوانستم انجام دهم. من همینم.»

منبع: دیلیمیل

دیلی میل- جوزپه روســی، مهاجم ســابق منچستر و تیم ملــی ایتالیا که بعــد از جدایی از جنوا بــدون تیم مانده، همچنــان همراه ســایر منچســتریها تمریــن میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.