گتوزو: نتایج به ما روحیه و انگیزه داده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روبــن از 10 ســال گذشــته در بایرنمونیخ اســت و اخیرا گفته در پایان

جنارو گتوزو به تحســین کریشتوف پیونتــک پرداخت که بــا دو گلش نقش مهمــی در پیــروزی بــاارزش 3 بر یک میالن در زمین آتاالنتا داشت. بازیکن 23 ســاله تیم ملی لهســتان در 5 بازی برای روسونری 6 گل زده.

گتوزو گفــت: «حاال دیگــر همه به گلهای او عادت کردهاند. پیونتک بازیکنی است که برای گل زدن زندگی میکند. او حرکات خــوب و موثری دارد و از کیفیت فنی باالیی برخوردار است. خوشحالیم که او را در کنار خود داریم. در کل، دوســت ندارم که درباره فرد صحبت شود و ترجیح میدهم تیم مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج بــه ما کمک زیادی کرده، به تیم روحیه و انگیزه داده. بایــد همینطور ادامه دهیم و آرامشمان را حفظ کنیم.»

نخســتین باخت آتاالنتا بعد از شش بازی باعث ســقوط این تیم به رده هفتم شــد و جان پیرو گاسپرینی گفت تیمش

کار او تمام نشده است. او فصل بعد هم بــازی خواهد کرد و گفته شــاید به انگلیس برود اما در حال حاضر روی یک خودباوری خود را از دست داده: «نمیدانم چرا راه را گم کردیــم. دیگر نباید چنین اتفاقی بیفتد چون ایــن تیم آتاالنتا نباید تحت هیچ فشــاری بازی کنــد. ما تیمی رقیب دیریــن تمرکز دارد. بایرن باید در مرحله یکهشتمنهایی لیگ قهرمانان در خانه لیورپول بــازی کند. روبن با خنده میگویــد: «به نظرم اگر از من بپرســید بدترین ورزشــگاه برای من کجاســت، احتماال میگویم لیورپول. شــما همیشه رقیب مخصوص خود را دارید.»

او در آنفیلد دوبار با چلســی پیروز شــده اما چهاربار باخته اســت، از جمله در دو نیمهنهایــی معروف لیگ قهرمانان در ســالهای 2005 و ؛2007 زمانی که رقابــت باالیی بین مورینیو و رافا بنیتس در جریان بود. او در ســال 2009 هم با رئالمادریــد در خانه لیورپول 4 بر صفر باخــت اما در لیگ قهرمانان درخشــش

اتلتیکو در مسابقه با وایکانو، صد و سیامین گل خود را برای این تیم زد و با عبور از فرناندو تورس، پنجمین گلزن برتر تاریخ اتلتیکو شد. نفر اول لوییس آراگونس با 172 گل است.

نیســتیم که برای گرفتن ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا بســته شده باشد و بنابراین نباید هیچ فشــاری روی مــا از این جهت باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.