پیونتک: میالن خانواده من است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

کریشــتوف پیونتک بــا دو گلی که در پیروزی 3 بــر یک میالن مقابــل آتاالنتا زد، تاریخی شــد. او در چهار حضــور در ترکیب اصلی میالن توانســته شــش گل بزند و تنها 310 دقیقه زمان نیاز داشــته تــا به این آمار برسد، آنطور که تلویزیون میالن گزارش داده هیچ بازیکنی در تاریخ باشگاه نتوانسته به این سرعت به این تعداد گل برسد.

گونــار نوردال بــا 419 دقیقــه و ماریو بالوتلــی بــا 433 دقیقــه نفرات بعــدی این فهرست هســتند. پیونتک در این بازیها 18 بار به ســوی دروازه رقبــا ضربه زده و این که یک سوم موقعیتهایش را گل کرده، نشان از توان باالیش دارد.

مهاجم 23 ساله لهستانی بعد از این بازی گفت: «همیشــه خودم را باور دارم و میدانم میتوانــم گلهای زیــادی بزنم امــا اعتراف میکنم زدن شــش گل در پنج بازی بیش از حــد انتظارم بود. از مربی تشــکر میکنم که اینجا اسطوره اســت، میالن را خانواده خودم میدانــم، میخواهم گلهای بیشــتری بزنم ضمن اینکه همیشــه به دنبــال کمک به تیم هستم.»

گل اول او در ایــن بازی خارقالعاده بود: «من را سخت گرفته بودند اما میدانستم دیر یا زود توپ میآید بنابراین خیلی تالش کردم زودتر برسم.» گل دوم او نخستین گل میالن بعد از 11 ماه بــود که از روی کرنر و با ضربه سر به دســت آمد: «از این دو گل خوشحالم، من مهاجم هستم و دوست دارم هر بازی گل بزنم.» او که در دیدار جام حذفی برابر ناپولی هــم دو گل زده بود، در هر 60 دقیقه به طور متوسط یک گل برای میالن زده در حالی که آمارش در جنوا هر 123 دقیقه یک گل بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.