فاوره: باید جلوی گل خوردنها را بگیریم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوســین فــاوره مربــی تیــم پرمصدوم بوروســیادورتموند از بازیکنانش خواسته باخت ســنگین در زمیــن تاتنهام را با یــک پیروزی مقتدرانه دیگر در زمین تیم ته جدولی نورنبرگ جبران کنند.

نورنبــرگ شــهریور در ســیگنال ایدونا پــارک با 7 گل درهم کوبیده شــد و دورتموند صدرنشین برای اینکه روحیه از دست رفتهاش را پیدا کند، به یک برد درخشان دیگر نیاز دارد. دورتمونــد در چهار بازی آخرش در رقابتهای مختلف برد نداشــته و با باخــت 3 بر صفر در ویمبلی، در بازی برگشت مقابل تاتنهام که 14 اسفند برگزار میشــود، با ماموریت غیرممکن روبهرو است.

مربی سوییســی میگوید دورتموند ابتدا بایــد نورنبرگ را شکســت دهد تــا فاصله 5 امتیــازی با بایرنمونیخ احیا شــود: «باید مثل قبل بازی کنیم البته با شــکیبایی بیشــتر. ما موقعیــت گل ایجاد میکنیــم، گل میزنیم اما باید جلوی گل خوردنها را بگیریم.» دورتموند در این بازی مارکو رویس که بازی با تاتنهام را از دســت داد، همراه با لوکاژ پیژچک و مانوئل آکانجی دو مدافعش در اختیار ندارد اما احتماال پاکو آلکاســر و جولیــن ویگل بــر میگردند. صدرنشــین بوندسلیگا که هفته گذشته ظرف 13 دقیقه برتری 3 بر صفر برابر هوفنهایم را با تساوی عوض کرد، نیاز مبرمی به پیروزی دارد تا این هفته ناکامی را فراموش کند.

این نخســتین برد نورنبرگ بعد از اخراج مربی، میشاییل کولنر و مدیر ورزشی، آندریاس بورنمان است که بعد از نبردن در 15 بازی اخیر رقــم خورد. مارک مینتل و بوریس شــومرز به طور موقت هدایت تیم را در اختیار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.