حاال با سقف آرزوهایم فاصلهای ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با - سميرا‌شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

جام ملتهای فوتسال زنان اروپا در حالی برگزار میشود که برای نخستین بار ۲ داور آسیایی در این رقابتها حضور دارند. داوران ایرانی که در سالهای اخیر هم افتخارات زیادی به دست آوردند. زری فتحی و گالره ناظمی که تا االن قضاوتهای چشمگیری در مسابقات مختلف از جمله جام ملتهای آسیا، مسابقات دانشجویان جهان، مسابقات داخل سالن آسیا ...و داشتند، حاال در جام ملتهای اروپا هم به خوبی درخشیده و توانستهاند قضاوتهای فوقالعادهای داشته باشند. زری فتحی که شیرازی است و در یک مدرسه تدریس میکند، بعد از قضاوت مسابقه ردهبندی، حاال بهعنوان داور دوم فینال بین تیمهای اسپانیا و پرتغال انتخاب شده تا خودش را به سقف آرزوهایش که این روزها برایش هدف شده، نزدیکتر از همیشه ببیند.

قضاوت جام ملتهای اروپا چطور بــود؟ فرقی با جام ملتهای آســیا داشت؟

ما روزی کــه آمدیم فکر میکردیم مثل آسیا اســت اما واقعا سطح مسابقات خیلــی باالســت و خیلی ســرعتی بازی میکنند، اینجا فوتسال متفاوتی دیدیم.

اینکه برای نخســتین بار داوران آسیایی در جام ملتهای اروپا حضور داشــتند، آن هم داورانــی از ایران، تعجب نکردند؟

نمیتوانــم بگویــم از دیــدن 2 داور محجبــه تعجــب میکنند امــا واقعا برخوردهای بسیار خوبی با ما میشود و در نهایت احترام با ما برخورد میکنند که این مساله برای ما خیلی ارزشمند است. نیمه نهایی چطور بود؟

از ایــران کــه داشــتیم میآمدیم میدانســتیم به مسابقاتی بســیار بزرگ دعوت شــدیم، این بــرای مــا واقعا یک تورنمنت بــزرگ بود و وقتی بــه ما ابالغ نیمه نهایی دادند تمام تالشمان را کردیم که بهترین قضاوتها را داشــته باشــیم. بازیهای واقعا ســخت، ســرعتی و خوبی بــود که فکر میکنم تا االن قشــنگترین بازی که در عمرم ســوت زدم بازی جمعه شب (بین تیمهای اوکراین و روسیه) بود و خیلی این بازی را دوست داشتم.

از اینکه برای بازیهای مهمی مثل ردهبندی و فینال انتخاب شــدی چه حسی داری؟ اصال پیشبینی میکردی برای این بازیها انتخاب شوی؟

اینکه ردهبندی را قرار اســت سوت بزنم اصال فکرش را نمیکردم، به هیچ وجه چون به هر حال اینجا داوران اروپایی خوبی حضور دارنــد و پیشبینیام این بود که از داوران اروپایی اســتفاده میشود اما وقتی ابالغم آمد و اســم خودم را در بین داوران، کمک داوران فینال و داور ردهبندی دیدم، خیلی شوکه شدم، خیلی زیاد و قطعا تمام تالشــم را میکنم که نماینده خوبی برای کشورم باشم.

االن فاصله خودت را با ســقف آرزوهایت چقدر میبینی؟

االن فاصلــه خــودم را با ســقف آرزوهایــم خیلی کم میبینــم. واقعا این احســاس را دارم که خدا من را دودستی بغل کرده. خدا را شــکر میکنم که اینقدر نســبت به من لطف داشــته. تا االن برای رســیدن به این مرحله خیلی تالش کردم و مطمئنا تالشهایم را بیشــتر از اینکه تا االن داشــتم، میکنم تا برسم به آن سقف آرزوهایی که مدتهاست در ذهنم است.

چند شب قبل برای بازی حساس آگزبورگ و بایرنمونیخ، یک داور زن انتخاب شــد. با توجه به اینکه قبال قضاوت مســابقات فوتســال مردان در رقابتهــای دانشــجویان جهان را داشــتی و االن که برای مسابقات مهمی مثل جام ملتهای اروپا انتخاب شــدی، به نظر میرسد شانس زیادی برای حضور در جام جهانی فوتســال (مردان) داشــته باشــی. جایی که آرزویش را داشتی.

مــن واقعا تا قبــل از اینکه به جام ملتهای اروپا بیایم، جام جهانی برایم یک آرزو بود. یعنی همیشــه میگفتم ســقف آرزوهای من قضاوت در جام جهانی است ولــی االن هدفم قضــاوت در جام جهانی اســت یعنــی خــودم را دور از این هدف نمیبینم و میدانم که خدا هســت. تالشم را آنقــدر زیاد میکنم که برســم به جایی که واقعا در زندگی ورزشــیام برایم خیلی ارزشمند است.

با گالره ناظمــی هم قضاوتهای خوبی داشــتید و به اصطالح خیلی با هم هماهنگ هســتید. قضاوتهای این دوره که با هم داشــتید را چطور دیدید؟

وقتی به مــا ابالغ میدهند که قرار اســت با همدیگر یک بازی را سوت بزنیم، آن مسابقه برای من بهترین مسابقه است چون من واقعا قضاوت کــردن با گالره را خیلی دوست دارم. ما با هم فوقالعاده مچ (هماهنگ) هســتیم و تا حــاال هر بار که با هم ســوت زدیم نظر ناظران را نســبت بــه قضاوتمان جلب کردیــم. قبال هم با هم ســابقه قضاوت داشــتیم. هم در جام ملتهای آسیا، هم در مسابقات دانشجویان جهان و هم مسابقات داخل سالن آسیا.

کال نظرها در مــورد قضاوتهای گالره ناظمی چطور بود؟

گالره داور بسیار خوبی است و من کوچکتر از آن هســتم که بخواهم در مورد عملکردش صحبت کنم.

اگر بخواهی برای خودت و گالره یک لقب انتخاب کنی، دوســت داری آن لقب چه باشد؟

سوال خیلی ســختی است اما فکر میکنم «دوقلوهای افسانهای» خیلی خوب باشد. واقعا بهتر از این لقب، پیدا نکردم.

با توجه بــه اینکــه داور فینال هستی، فکر میکنی کدام تیم میتواند قهرمان شود؟

با توجه به بازیهایی که دیدم، فکر میکنم پرتغال شــانس بیشتری نسبت به اســپانیا برای کســب قهرمانی دارد چون شیوه بازی کردن پرتغال با اسپانیا متفاوت بــود و فکر میکنم با این شــیوه میتواند قهرمان شود.

تا االن از ســوی مسووالن برای موفقیتی که به دست آوردید، تماسی با شما گرفته شده یا نه؟

نمیدانــم این خبــر هنوز به گوش مسووالن رســیده یا نه اما از هیات فوتبال شــیراز، رییس و نایب رییس بانوان تماس گرفتند و تبریک گفتند ولی بقیه مسووالن هیچ تماسی نداشتند.

با توجه به اینکه معلم هســتی، این روزها که در جام ملتهای اروپا حضور داری، دلهره مدرسه را نداری؟

شاید باورتان نشود ولی همکارانم در مدرسه از همه ردههای سنی هستند. از میانسال، پیر و جوان همه پیگیر خبرهای من هستند و اینکه چه کار میکنم و اینجا چه خبر است. این خیلی برایم لذتبخش اســت که همکارم پیام میدهد و میگوید نگران کالســت نباش، ما کالس را داریم پوشــش میدهیم و تو آنجــا تمام تمرکز و تالشــت را بــرای بازیها بگــذار. اینکه همه با هــم در مجموعهای کــه دارم کار میکنم برای موفقیت من دســت به دست هم میدهند، نباید نادیده گرفته شــود. از همینجا از همه آنها تشــکر میکنم که به من لطف داشتند.

کال کــدام بازیکــن فوتبال یا فوتسال را دوســت داری و از او الگو میگیری؟

من کال بازیکنان فوتبال و فوتســال را دوســت ندارم و بیشتر از داوران فوتسال الگو میگیرم اما بعد از داوران، شــخصیت مســی و طرز زندگی کردن و تالشاش را دوست دارم.

یعنی دوست داری یک روز بازی مسی را قضاوت کنی؟

نه (میخندد) چون قطعا یک دوست داشتن کاذب است و داوری فوتبال را اصال دوســت ندارم، به هیچ وجــه. تا حاال هیچ وقــت فوتبال را قضاوت نکردهام و اصال هم دوست ندارم این مسابقات را سوت بزنم.

اگر بــرای قضاوت جــام جهانی فوتسال دعوت شــوی، دوست داری بازی کدام تیمها را قضاوت کنی؟ مثال در فینال.

اگر این شانس به من برسد دوست دارم بازی که فالکائو بازی میکند، قضاوت کنم، یعنی مثال بازی برزیل.

دوست دارم بازی فالکائو را قضاوت کنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.