گلمحمدی: چرا برنامه بازیهای ما فشردهتر از دیگر تیمهاست؟!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

یحیی گلمحمدی ســرمربی پدیده مشــهد که تیمش را برای ســومین بازی این فصل مقابل پرســپولیس آماده میکند، اگرچه در 2 بازی رفت و برگشــت لیگ برتر به قرمزهای پایتخت باختند اما در تالش هســتند تا در بازی حذفی به پیروزی برســند و راهی نیمهنهایی شــوند. گلمحمدی به انتقاد از برنامهریزی ســازمان لیــگ برای تعیین برنامه بازیها، درباره بازی با پرسپولیس در مرحله یک چهارم پایانــی جام حذفــی میگوید: «جام حذفی تک مســابقه اســت و با لیــگ خیلی فرق دارد. بازی خیلی ســختی در آزادی داریم و نباید اشتباهات فردی بازی قبلی مقابل پرسپولیس را در این بازی تکرار کنیم.

بــازی قبلیمان با پرســپولیس تجربه خیلی خوبی برای بازیکنان ما شــد. قطعــا بازی خیلی ســختی مقابل پرســپولیس پیــشرو داریم، آنها تیمــی پرمهره با کادرفنی خیلی خوب هســتند و بازی مقابل چنین تیمــی برای بازیکنان ما انگیزه و هیجــان خاص خود را دارد. بــه هر صورت من امیدوارم بازیکنان ما روز خوبی داشــته باشند. این بازی جای هیچ اشتباهی ندارد و هرگونه اشتباهی جای جبران نخواهد داشت. امیدوارم چه هوادارانی که در ورزشــگاه حضور دارنــد و چه آنهایی که از تلویزیون بــازی را نگاه میکنند، از این بازی لذت ببرند.»

ســرمربی پدیده مشــهد درباره اینکه گفته میشــود باشــگاهش قصد دارد در صــورت بازی کردن مهــدی ترابی در این بازی از پرســپولیس به فیفا شــکایت کند، توضیح میدهد: «نه، بحث شــکایت مطرح نیســت. ما فقط خواستیم بدانیم آیا بازیکنی که در مرحلــه یک چهارم نهایی جام حذفی به میدان رفته، دوبــاره میتواند برای تیم دیگری در این مرحله بــه میدان برود یا نه. طبق قانون فیفا این امر ممکن نیســت اما ما به سازمان لیگ نامه زدیم و خواســتیم در این مورد استعالم بگیریم که هنوز پاسخی به ما ندادهاند.»

یحیــی گلمحمــدی در رابطه بــا اینکه این روزها بحث در مورد داوری زیاد اســت و هر کدام از تیمهای مدعی اعتقــاد دارند داوری به نفع تیم دیگری است، میگوید: «بله، این روزها بحث داوری حسابی در فوتبال ما داغ شده که این مساله قطعاً تمرکز نداشــتن داوران را در پی داشــته و خواهد داشت و روی عملکردشــان تأثیر منفی میگذارد. به شــخصه به ســالمتی تکتک داوران کشورمان تردیــدی ندارم و اعتقــاد دارم آنها نیاز به حمایت بیشــتری دارند. از طرفی همــه تیمها هزینههای وحشــتناکی کردند که نتیجه بگیرنــد و اگر این اتفاق رخ ندهد برای آنها مشکلســاز میشود، به این خاطر باشــگاهها برای اینکه هرگونه فشــار را از روی تیــم خود بردارند، در مورد داوری صحبت میکنند. همین مســاله به نوعی فشارها را از روی تیمها برداشــته و روی داوران میگذارد که اتفاق خوبی نیست. ما هم از داوری خیلی ضرر کردیم اما اعتقاد نداریم اشتباهات آنها عمدی بوده.»

گلمحمدی با اشاره به اینکه از سازمان لیگ گله دارد، توضیح میدهــد: «ما دو هفته پیش از سازمان لیگ خواستیم بازی ما با سپیدرود را یک روز بــه تعویق بیندازد و با خواســتهمان موافقت شــد و به همین خاطر ما روی بازی شنبه به جای جمعــه برنامهریــزی کردیم اما به یکباره شــنبه فتاحی اعالم کرد این امکان وجود ندارد که برنامه بازی ما با ســپیدرود تغییر کند. یک سوال بزرگ اینجا پیش میآید، چرا در برنامهریزی فشرده که بــرای بازیهای لیگ در نظر گرفته شــده، برنامه بازیهای پدیده از همه تیمها فشردهتر است؟! چرا وقتی سازمان لیگ که از قبل برنامهریزی میکند چنین برنامه فشــردهای را برای تیــم ما در نظر میگیرد؟! بابت این قضیه از ســازمان لیگ خیلی گالیه داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.