ترسوها بعد از شکست بیانیه میدهند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

در بــازی این هفته گیتیپســند هم جنجالهای زیــادی به پا شــد. البته این بــار حفاری اهــواز میزبان بود امــا باز هم در بــازی گیتیپســند حواشــی زیادی به وجــود آمد که واکنش تند مســووالن این تیم فوتســال اصفهانی را به دنبال داشت. واکنشهایــی که به گونهای بــوی تهدید مــیداد و جبران در بازی برگشــت. کاظم ســلیمانی دبیر کمیته فوتسال در واکنش به بیانیه باشــگاه فوتســال گیتیپســند و صحبتهای عراقیزاده مدیرعامل باشــگاه و همچنین لک ســرمربی تیــم، میگوید: «باشــگاه گیتیپسند یک باشــگاه بزرگ فوتسال در سطح آسیاست. این صحبتها و بیانیه دادنها درست نیست که مدیرعامل این باشــگاه در مصاحبه خود اعالم میکند در بازی برگشــت با حفاری اهواز هر کاری دلمــان بخواهد انجام میدهیم و هیچ کس هم حق نــدارد دخالتی کند. بهعنوان دبیر کمیتــه فوتســال تاکید میکنم همیشــه گذشــت نشــانه شــخصیت افراد است و هیــچ وقت نباید خون را با خون بشــوییم. باشــگاه بزرگ گیتیپسند با مدیریت قوی و ورزشی بهتر است جلوی این صحبتها و تنشها را بگیرد و باعث نشــوند که لیدرها و تماشــاگران تحریک شــوند و مانع بروز اتفاقاتی مثل بازی با شهروند شوند.»

سلیمانی درباره اتفاقات بازی اهواز هم توضیح میدهد: «بنده شخصا در اهواز بودم و تمام اتفاقاتی کــه رخ داد را مو به مو زیر نظر داشتم و حتی به ناظر مسابقه هم اعالم کردم تمام موارد گزارش شــود تا به کمیته انضباطی ارســال کنیم. کمیته فوتســال به دنبال این بینظمیها نیست و به شدت آن را محکوم میکند. در حال حاضر پرونده این بازی به کمیته انضباطی ارســال شده. البته شکایت دیگری هم از طرف کمیته فوتسال علیه باشــگاه گیتیپســند مبنی بر تحریک تماشاگران و تخریب کمیته فوتسال سازمان لیگ به کمیته انضباطی ارسال شده. باشگاه گیتیپســند در بیانیه خــود اعالم کرده که کمیته فوتسال ترسو اســت و اینجا میدان جنگ است؛ این حرفها درست نیست، آنها باید شکست را قبول کنند. ترسو کسی است که در میدان شکست میخورد و دیگران را مقصر معرفی میکند. به نظر من بیکفایتها مدیرانی هستند که نتیجه نمیگیرند و بعد از شکســت دیگــران را بیکفایــت معرفی میکننــد.» دبیر کمیته فوتســال در رابطه با ترقه انداختن هــواداران حفاری اهواز هم میگوید: «شخصا در اهواز حضور داشتم، در کل دو ترقه توسط هواداران به زمین پرتاب شــد که من همانجا به ناظر بازی گفتم در صورت پرتاب ترقه ســوم بازی تعطیل شود که دیگر این کار انجام نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.