فراهانی: پدیده میتواند قهرمان شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

میــالد فراهانی دروازهبــان پدیده مشهد که برای بازی مقابل پرسپولیس آماده میشود، درباره این بازی از مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی میگوید: «خوشــبختانه شــرایط تیم ما ایدهآل و خوب اســت و در چند بازی گذشــته گلی نخوردیم این در حالی است که ما برای قهرمانی در لیگ برتر میجنگیم و یکی از اهداف ما هم قهرمان شــدن در جام حذفی اســت اما به هر حال بازی مقابل پرســپولیس همیشه سخت است بخصوص اینکه این بازی در تهران باشد.

ما همه تالشمــان را میکنیم تا پرسپولیس را شکست دهیم و از طرفی بازی در لیگ برتر هم برای ما یک تجربه شد.

این موضوع به ما کمک میکند تا بتوانیم نتیجــه خوبی بگیریم و قهرمان شــویم.» فراهانی در مورد اینکه پدیده میتواند بعد از دو باخت در لیگ، طلسم باختن به پرســپولیس را بشکند، ادامه میدهد: «به هر حــال بازی در لیگ با جام حذفی فرق دارد.

من سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارم و میدانم شــرایط متفاوت است. ما قطعا حریف راحتی برای پرسپولیس نخواهیم بود. ما شــرایط خوبی داریم و فکر میکنم بازیکنان بتوانند پشــت به پشــت هم از این بازی ســربلند بیرون بیایند.»

دروازهبــان پدیده دربــاره اینکه تیمــش در بازی حذفــی هجومی بازی میکند یــا تدافعی، میگویــد: «اهالی فوتبال، گلمحمدی را میشناســند. او دوســت ندارد تیمش دفاعی بازی کند اما همه چیز به شــرایط بازی بســتگی دارد. برنامهریــزی کادرفنــی برای این بازی مشخص است و بازیکنان میدانند بایــد در زمین چه کنند. خوشــبختانه بازیکنــان ما رفاقت خوبــی با هم دارند و بــا این وضعیت به دنبال برتری مقابل پرســپولیس هســتیم.» میالد فراهانی در رابطــه با اینکه اگــر بازی به ضربات پنالتی بکشــد چقدر برای این مســأله آمادگی دارد، توضیــح میدهد: «به هر حال شــرایط بازی جام حذفی با لیگ فــرق دارد و در جام حذفــی هر بازی یک فینال به حســاب میآید و بازی با پرسپولیس هم یک فینال پیش روی ما خواهد بود که بایــد تمرکز خودمان را روی این موضــوع بگذاریم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.