کریمی، تیمش را ممنوعالمصاحبه کرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

علی کریمی مالک و ســرمربی ســپیدرود رشــت تا بعــد از انجام مســابقات حســاس تیمش، تمامی اعضای باشــگاه را ممنوعالمصاحبه کرده. سپیدرود با کسب یک تساوی خانگی برابر ماشینسازی تبریز و از دست دادن دو امتیاز دیگر به سقوط نزدیکتر شد تا در ادامه لیگ شرایط بدی داشته باشد. حاال با تصمیم علی کریمــی تمامی بازیکنــان و اعضای کادر فنی سپیدرود از انجام مصاحبه با رسانههای مختلف منع شدهاند تا این نخســتین اقدام ســرمربی برای جمع کردن اوضــاع و نظم دادن به تیمش باشد. سرخهای گیالنی هفته نوزدهم را با ســفر به مشهد و بازی بــا پدیده میگذراننــد و به نظر کار سختی برای کســب امتیاز خواهند داشــت. ســپس در خانه و ورزشگاه ســردار جنگل با استقالل خوزستان بازی میکنند و ایــن بازی میتواند کلیــد آنها بــرای فرار از ســقوط و ماندن در لیگ برتر باشــد. به همین دلیــل کریمی تصمیم گرفته آرامش را به بازیکنان تیمــش بازگردانده و نتایج مورد نظرش را به دست آورد. سپیدرود در حال حاضر با 12 امتیاز در رده پانزدهم جــدول قرار دارد و با ذوبآهن که تیم باالی ســر آنها اســت دو امتیــاز فاصلــه دارد. هر چند که ذوبیها به علت شــرکت در پلیآف آســیا دو بازی کمتر دارند و به احتمال فراوان این فاصله افزایش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.