تارتار: هرگز به جاللی اهانت نمیکنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

بعــد از بــازی پــارس جنوبی جم و نساجی مازندران انتشار یک ویدیوی کوتاه در فضای مجازی ســر و صــدای زیادی بــه راه انداخت. هواداران نســاجی اعتقاد دارند مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی بعد از گل ســوم تیمش به مجید جاللی ســرمربی حریف اهانت کــرده و این را از روی لبخوانی ناواضح ایــن ویدیو متوجه شدهاند. با این حال مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی میگوید بــه مجید جاللی و کادرفنی نســاجی هیــچ اهانتی نکرده: «مجید جاللی همیشــه استاد من بوده و هست. همیشــه هر جایی ایشان را دیدم اســتاد خطابش کردم و بــه هیچ وجه به خودم اجــازه نمیدهم خدای ناکرده به او توهینی انجام دهم. آقامجید همیشه یک الگو برایم بوده و بهعنوان یک معلم همواره دوستش داشتم. در چنین شرایطی امکان ندارد بــه او اهانتی انجام دهم. اســترس مســابقات باالســت و مــن نمیدانم چه اتفاقی افتــاده اما مطمئن باشــید هرگز بــه آقامجید، اعضای کادرفنی نســاجی و هواداران خوب این تیم اهانتی نکردهام.» تارتار با اشــاره به بازی رفت 2 تیم ادامه میدهد: «مردم شــمال کشور و بخصوص مازندرانیها جزو بهترینها هستند. زمانی که ما امســال با پارس جنوبی به قائمشهر ســفر کردیم آنها بهترین پذیرایی را از ما کردند که به همین خاطر تشکر هم کردم. من هرگز نسبت به تیمی که استاد خودم آقای جاللی در آن کار میکند و هواداران باشــخصیتی دارد، هتک حرمت نمیکنم و فکــر میکنــم مســائل پیشآمده یک سوءتفاهم بیش نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.