جاوید: این پلیآف غیر استاندارد است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

مهــدی جاوید بازیکــن ملیپوش گیتیپســند اصفهــان دربــاره بــازی پرحاشــیه مقابل حفاری اهواز میگوید: «بازی رفت در اهواز برگزار شد که شاهد یک مســابقه جذاب بین دو تیم بودیم و بازیکنان هر تیــم جوانمردانه با یکدیگر داخــل زمیــن رقابت کردنــد. موضوع مهم سکوها و تماشــاگران تیم حفاری اهــواز بودند که متأســفانه حرکتهای ناشایســتی انجام میدادند.» جاوید با اشــاره به اینکه تماشاگران حفاری بازی زیبای داخل زمین را خراب کردند، ادامه میدهــد: «هواداران تیــم حفاری اهواز از همــان ابتدا به بازیکنان گیتیپســند فحاشــی میکردند؛ متأســفانه در نیمه دوم شــش مرتبه بازی به خاطر پرتاب ترقه و بطری آب به داخل زمین متوقف شد؛ بازیکنان حفاری با اخالق و جوانمرد هستند اما تماشاگرانشان فوتسال زیبا را زشت کردند. ما به خاطر فوتسال کشور به بازیمــان ادامه دادیم تا این رشــته بیــش از این صدمه نبینــد و امیدواریم دیگر شــاهد این اتفاقات در فوتســال کشــور نباشــیم؛ تالشمان را میکنیم تــا بتوانیم در زمین بــازی به نتیجهای کــه میخواهیــم، برســیم.» بازیکن گیتیپسند در رابطه با اینکه آیا پلیآف توانسته به لیگ برتر فوتسال کمک کند یا نه، میگویــد: «از جمله افرادی بودم که با پلیآف در لیــگ برتر موافق بودم چراکه موجب میشــود تیمهــا تا پایان لیگ با یکدیگر رقابــت کنند تا بتوانند جزو تیمهای صعودکننده باشند اما این پلیآف غیراستاندارد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.