رعدی: هدف تیم فوتسال زنان ایران کسب سکو در جهان است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

علی رعــدی به تازگی بهعنوان مدیر فنی تیم فوتسال زنان ایران انتخاب شد تا این تیم با مربیگری زیور بابایی و شــهناز یاری، برای بازی دوســتانه مقابل روسیه آماده شــود. رعدی دربــاره برنامههای تیم فوتسال زنان ایران میگوید: «بعد از مسابقات پلیآف تمرینات را آغاز میکنیم. االن بــرای اینکــه بازیکنــان صددرصد در اختیار باشــگاه باشــند و مربیان ضرر نکننــد اردویی نداریم تا مســابقات تمام شود. 3 اسفند از بازیکنان آماده با کمک 2 مربی دعوت میکنیــم. برنامه من این است که اســامی بازیکنان تیم ملی را از ســال 94 تا 97 دربیاورم و ببینم در چه شرایطی هستند. آمادگی آنها چطور است و در حــال حاضر چه وضعیتی دارند. این کارها زمانبر اســت به همین دلیل برای بازی دوستانه با روســیه کاری نمیتوان انجــام داد فقط میتوانیم بازیکنانی را که سرحال هســتند با کمک مربیان انتخاب کنیم تا این مسابقه برگزار شود. پس از آن تیم ملی اردوهای زیادی خواهد داشت.» مدیر فنی تیم فوتسال زنان ایران با اشاره به اینکه هیچ وقت هدفش در سطح آسیا نبوده، ادامه میدهد: «هدف من این است که جزو 3 تیم برتر جهان باشــیم. با این هدف میتوانیم فراتر از آســیا فکر کنیم. هدف ما این است که در مسابقات جهانی روی سکو باشیم. تالش میکنم بهعنوان یک عضو کوچک فوتسال پدرانه کار کنم تا نتایج الزم حاصل شــود. رها کردن این بازیکنان درســت نیســت. باید اردوهای تدارکاتی فراهم کنیم. همین که بازیکنان ما تنه به تنه بازیکنان خارجی شوند این یک امتیاز اســت. نمیتوان 2 هفته مانده به شروع مسابقات اردوها را آغاز کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.