بابایی: توقعات از تیم ملی فوتسال زنان باال است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

زیور بابایی مربی خوزســتانی بهعنوان یکــی از مربیان تیم فوتســال زنــان ایران انتخاب شــد. بابایی در مورد این انتخاب که به نظر میرســد موقت اســت، میگوید: «از لطف کمیته فنی فوتسال فدراسیون فوتبال و اعتمادشان تشکر میکنم. در حال حاضر من و خانم یاری هر دو بهعنــوان مربی، هدایت تیم ملــی را برعهده داریم و امیدوارم در تیم فوتسال ایران تاثیرگذار باشم.» بابایی با بیان اینکه تیم فوتسال ایران باید خود را برای یک بازی دوستانه برابر روسیه آماده کند، توضیح میدهد: «هنوز اردوی تیم ملی برگزار نشده ولی بیشتر ملیپوشان در تیمهای لیگ برتری حضور داشــتهاند و همین به آماده بودن آنها کمک میکند، البته خستگی و آسبدیدگی در تن بازیکنان هســت و باید دید شرایط در ادامه به چه صورتی خواهد شد. باید بازیکنان باتجربه و جوان در کنار هم در رســیدن تیم ملی به شرایط خوب کمک کنند. به هر حال با توجه به نتایج خوب تیم ملی در گذشــته، مسوولیت کادر فنی جدید دو چندان خواهد شد. این تیم، قهرمان آسیا است و انتظاراتی وجــود دارد کــه از تمامی اهالی فوتســال میخواهم همراه و همدل باشــند و همکاری الزم را بــرای موفقیت تیم ملی زنان با ما هم داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.