گالره ناظمی، داور سوم فینال اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

گالره ناظمــی بهعنوان داور ســوم بازی پرتغال- اســپانیا در فینال فوتسال بانــوان جام ملتهای اروپا انتخاب شــد. گالره ناظمــی و زری فتحی تنها داوران آســیایی حاضر در فوتسال جام ملتهای اروپا در بخش زنان بودند که زری فتحی بهعنــوان داور دوم بــازی ردهبندی بین تیمهای اوکراین و روســیه انتخاب شــد و گالره ناظمــی هم بهعنوان داور ســوم پرتغال- اسپانیا ابالغ گرفت. این دو داور بینالمللی پیش از این بازی به کمک هم بازی اسپانیا- روسیه در مرحله نیمهنهایی را قضاوت کردند کــه در این بازی گالره ناظمــی داور اول و زری فتحی داور دوم بود. گالره ناظمی پیش از این، بازیهای مهم افتتاحیه و فینال فوتســال المپیک جوانــان در آرژانتین را ســوت زده بود. گالره ناظمی که سابقه بیشتری به نسبت دیگر داوران زن فوتســال ایرانی دارد، تا االن مسابقات مهمی را قضاوت کرد که از جمله آن میتوان به رقابتهای مردان هم اشاره کرد. ناظمی در مسابقات دانشجویان جهان در قزاقســتان بههمراه زری فتحی این رقابتها را ســوت زد اما این شانس در المپیک جوانان بوینسآیرس بهتنهایی نصیبش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.