بیتوجهی مسووالن فدراسیون به افتخارآفرینی داوران بینالمللی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

برای نخســتینبار در جــام ملتهای فوتســال زنان اروپا، 2 داور آسیایی حضور دارند که آنهــا هم ایرانی هســتند. گالره ناظمــی و زری فتحــی داوران بینالمللی فوتســال ایــران کــه در ســالهای اخیر درخشش خاصی در قضاوتهایشان داشتند و جزو کمنقصترینها بودند، در هفته اخیر در پرتغال حضور یافتنــد و جام ملتهای اروپا را قضــاوت کردند. قضاوت این 2 داور زن ایرانــی آنقدر خوب بــود که آنها عالوه بر بازی ردهبندی و نیمهنهایی، برای فینال هم انتخاب شــدند. اگرچه هیچکدام از این داوران، داور یک نیستند اما حضور آنها در فینال افتخار بزرگی برای فوتسال و فوتبال ایران به حســاب میآید. وقتی زری فتحی داور دوم و گالره ناظمی داور ســوم فینال اســت، این افتخار تاریخی بدون شک قابل تقدیر و تمجید است اما تا االن ظاهرا هیچ مسوولی از فدراسیون فوتبال با هیچکدام از آنها تماس نگرفته تا به آنها تبریک یا خسته نباشید بگوید. شــاید مسووالن فدراسیون فوتبال آنقدر سرشــان شــلوغ است که در جریان ایــن افتخار بزرگ قــرار نگرفتهاند اما بدون شــک مســووالن کمیته فوتسال پیگیر این مساله بوده و میدانند این اتفاق، افتخار بزرگی برای فوتسال ایران به حساب میآید. با این حال، تاکنون هیچ تماسی با این داوران بینالمللی گرفته نشده که جای تعجب دارد. گالره ناظمی و زری فتحی بعد از قضــاوت فینال، صبح دوشــنبه به ایران برمیگردنــد که باید دید اســتقبال از آنها چطور خواهد بود. آیا مســووالن فدراسیون فوتبال تا زمان حضور این داوران در ایران، در جریــان افتخارات آنها قرار میگیرند که بــه فرودگاه بروند یا اینکه اینبار هم تالش زنان نادیده گرفته میشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.