شفر خواهان برکناری خطیر شد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اوضــاع و احــوال تیم اســتقالل خوب نیست، اصال طبیعی و منطقی نیست که با یک شکســت همه چیز به هم بریزد اما اگر اتفاقات تلخ گذشــته همچون آتش زیر خاکستر باشند با یک شکست مثل شعله آتش زبانه میکشند و همه چیز به هم میریزد. چند وقتی اســت که اســتقالل زمین تمرین ندارد. اتفاقی که به شدت شفر را ناراحت کرده است، همین مساله هم باعث شــده تا سرمربی اســتقالل پرده از رازهای باشــگاه بردارد. انگار ماجرای معاونان باشگاه استقالل و اختالفاتشان با سرمربی این تیم هم تمامی ندارد. چند وقتی است که شفر دائما در صحبتهایــش به اختالفش با خطیر اشــاره میکند، اختالفی که مسائل باشگاه را تحت تاثیر قرار داده اســت. روز گذشــته اما سرمربی استقالل وقتی با مشکل زمین تمرین مواجه شــد، این بار مصلحتاندیشــی را کنار گذاشــت و سعی کرد تا مســائل را به صورت شــفاف بازگویی کند. بعد از شفر هم منتظری و چشمی از مشکالت باشگاه گالیه کردند. این مسائل نمیتواند به صالح باشگاه استقالل باشد و این تیم را بیش از پیش دچار حاشیه میکند.

شفر: بعد از سه بازی میخواستند من را عوض کنند

شفر اما گالیه خود از مشکالت و نداشتن زمین تمریــن را اینطور آغــاز میکند: «یک هفته قبل از بازی با تراکتورسازی زمین تمرین خوب نداشتیم و مجبور شــدیم تمرینمان را تعطیل کنیم، سه بار زمین تمرینمان را از بد به خیلی بد تغییر دادیم، ما اســتقالل هستیم و برای تمرینات خاصمان نیاز به زمین خوب داریم. اگر شما االن به زمین تمرین نگاه کنید میبینید این زمین برای تمرینات و پاس دادن ما خوب نیســت. باور کنید همه بازیکنان همه تالششــان را میکننــد و میخواهند با همه وجود برای ایــن بازیکنان تــالش کنند. این مســاله کامال طبیعی اســت که هواداران هم انتظار صددرصد از بازیکنان دارند اما چیزهایی که ما الزم داریم ۰۵ درصد اســت. ما به زمین تمرین خوب نیاز داریم.» سرمربی استقالل اما در ادامه صحبتهایش پــرده از راز اختالفش با خطیر برمیدارد و حرفهای تازهای میزند: «من هم شنیدهام بعد از سه هفته میخواستند تغییر سرمربی را انجام دهند. من برای صحبت کردن درمورد این مســائل و فکر کردن به آن زمــان ندارم، من در مورد همه این مســائل با مدیرعامــل صحبت میکنــم و او همه چیز را میداند. این بار اول نیســت که این مسائل را میشــنوم. مشــکالت برای هواداران و باشگاه خوب نیســت. باز هم میگویــم میخواهم با مدیرعامل باشگاه صحبت کنم. تاکید میکنم کادر فنــی، من و بازیکنان عاشــق اســتقالل هســتیم و میخواهیم یک استقالل قدرتمند بســازیم.» شــفر که مربی با تجربهای اســت میداند در آسیا کار سختی در پیش دارند و در این خصوص اینطور اظهارنظر میکند: «مقابل تراکتورســازی خیلی راحت توپ را از دســت دادیم و اشکان دژاگه کامال خالی بود و توانست گل خوبی بزند آنها با یک شــانس گل زدند اما سانترهای زیادی داشــتیم و استفاده نکردیم. بازیکنان ســخت کار میکننــد و میخواهند برنده باشــند، بایــد دید چه میشــود. فصل بعد از بــازی آخر به پایان میرســد. در لیگ قهرمانان کار ســختی داریم. الدحیل بازیکنان بســیار خوب و گرانقیمتی گرفته، الهالل هم همین وضعیت را دارد باید دید در آسیا و آخر لیگ چه میشود. االن فقط فکر ما بازی مقابل پارس جنوبی است.»

چشمی: نمیتوانید کاری بکنید، بروید

چشمی همیشه نشان داده که خیلی زود در قبال مشــکالت عصبی میشود و داوطلبانه در مورد مشکالت صحبت میکند. این بازیکن در نیمفصل اول هم یک بار به همراه فرشــید اسماعیلی با فتحی بگو مگو کرد به همین دلیل برای مدتی از تمرین و بازی کردن محروم شد. چشــمی اما عادتش را فرامــوش نکرده و روز گذشته در حالی که به شــدت عصبی بود در مورد نداشتن زمین تمرین و مشکالت استقالل صحبت کرد: «ما هر روز یکجا تمرین میکنیم. امروز در زمین شماره سه با این همه گل، هفته گذشته چند نوبت از تمریناتمان کنسل شد، مشکالت در تیم خیلی زیاد است اگر هر کدام از بازیکنان بخواهند صحبت کنند کم است. از لحاظ زمین تمرین، پول و امکانات مشــکالت داریــم، ۰۶ روز لیگ به خاطر تیم ملی تعطیل بوده اســت ولی هیــچ فکری به حــال زمین تمرین و پولها نشــده اســت. پس چه اتفاقی در این تعطیالت افتاده اســت. بعد از ۰۵ روز تعطیلــی و بحث اعتصاب تیــم و آن اتفاقات بدی که افتاد مســووالن چه کردند؟ یک روز در زمین پژوهشــگاه تمرین میکنیم، یک روز در زمیــن شــماره ۳، اینجا اســتقالل تهران، استقالل ایران اســت. نمیدانم چه بگویم فکر میکنم میخواهند شخصیت استقالل را پایین بیاورند. اگر من بعد از بازی با تراکتورسازی به داوری اعتــراض کردم به این خاطر اســت که فکر میکنم میخواهند اســتقالل را از قطب فوتبال ایــران دور کنند.» چشــمی در ادامه میگویــد: «این از وضعیت زمین و تمرینمان، آن از وضع لبــاس تیم و این هم از اتفاقهایی که هــر روز میافتــد. یا کســی میتواند این شــرایط را درســت کند یا نمیتواند، فصل در حال تمام شدن اســت، هر روز شاهد اتفاقات عجیب و غریب هستیم و میخواهند شخصیت اســتقالل را کوچک کنند. لطفا بس است اگر نمیتوانید کاری کنید بروید. اگر من بدانم که برای استقالل مفید نیستم خودم میروم تا اگر خاطره خوبی در ذهن کســی گذاشتهام خراب نشود. ماســاژور ما قرارداد ۰۳ میلیونی یا ۰۴ میلیونی دارند اما ۵-۴ ماه پیش فقط ۳ میلیون تومان دریافت کردند آنها هم زن دارند، زندگی دارند مگر میشود یکی فقط ۵-۴ ماه پیش ۳ میلیون تومان گرفته باشــد. االن خرج ماهانه هرکدام از شما چقدر است.»

بازیکن استقالل در پاسخ به این سوال که آیا این مشکالت را به فتحی مدیرعامل باشگاه گفتهاید یا خیر، میگوید: «ما همه مشــکالت را به فتحی گفتهایــم، آنها مدام میگویند که در حال تالش هســتیم که مشــکالت برطرف شود. من هم میتوانم بیایم در جمع بازیکنان و بگویم مشکالت را حل میکنیم یا مشکالت حل شــد. خروجی این صحبتها کجاســت. خروجی این تالشها چه بوده اســت. من هم میتوانم بگویم در حال تالش هستم اما وقتی اتفاق مثبتی برای تیــم نمیافتد چه فایدهای دارد. اگر کسانی که باالتر از مدیرعامل باشگاه هستند یا ارگانهایی سنگ میاندازند بیایند، مطرح کنند. اگر مدیرعامل مشکل دارد بگوید و یا اگر نمیتواند هم بگوید. من نمیگویم اگر نفر بعدی بیاید مشکالت ما تمام میشود. باید مشکالت ریشهای حل شود و ببینیم مشکالت کجاست.» چشمی که پیش از این هم با فتحی جرو بحث کرده اســت در خصوص رســانهای شــدن او و اتفاقات اخیر اینطور میگوید: «آن زمان رسانهها هم اتفاقات را پوشش دادند اصال بحث جریمه نبــود ما حرفهایمان را زدیم و میخواستیم مشــکالت در داخل خانواده حل شود. آقای معاون یک، دو و سه و نمیدانم چند نفر هستند و اسامیشان یادم نمیماند بگویند چه تالشــی کردهاند. من نمیگویم داشــتن معاون بد است. معاون انتخاب میشود که کار انجام شود اما بگویند که خروجی این تالشها چه بوده اســت. ما یک خانواده هستیم اما چه اتفاقاتی افتاده که اکنون با یک استقالل ناآماده روبهرو هســتیم و باید بیاییم مقابل دوربینها مشکالت را بگوییم مگر میشود استقالل قبل از بازی با تراکتور سه جلسه تمرین نکند»

منتظری: منتظر هستند بازیکنان استقالل جلوی دوربین گریه کنند

منتظــری هــم بهعنــوان یکــی از کاپیتانهای اســتقالل روز گذشــته لب به اعتراض گشــود و در خصوص مسائل پیش آمده اینطور گفت: «شــما شرایط تمرین ما را دیدید این باشــگاه استقالل است. طی دو ماه گذشــته جلســات زیادی برای حل این مشکالت گذاشــتیم. این مشکالت بازیکنان را اذیــت میکند و تبعات آن یقه هواداران را میگیرد. باشگاه استقالل خیلی بزرگ است.

شــرایط خاصی وجود دارد. اعضای تیم عصبی هســتند. تمــام امکانــات اولیه مثل زمین تمرین را نداریم. در 7-8 سال گذشته این نخســتین بار اســت که این مشکالت را میبینم. 8 سال قبل بود که اردوگاه و سالن اجاره میشــد. االن یک ماه و نیم اســت که قــرارداد مــا با نوبنیــاد تمام شــده و مثل بینوایــان از این زمین بــه آن زمین جابهجا میشــویم و گوش شــنوایی وجود ندارد.» مدافع استقالل در ادامه گفت: «کسی توجه نمیکند چرا فرشــید باقری یک هفته سرما خورده دلیل آن همین اســت. مگر میشود اســتقالل زمین تمرین نداشــته باشد. اگر قرار اســت اســتقالل زمین تمرین نداشته باشد کدام باشــگاه باید زمین تمرین داشته باشــد. اســتقالل ۰۴ میلیون هوادار دارد. ۵ سال است که این هواداران را اذیت کردیم.» منتظری در خصوص مســائل و مشــکالت مالی باشــگاه هم گفت: «مشکل دیگر مساله مالی بازیکنان است. بازیکنان دیگر بیخیال این مســاله شــدند و به دنبال زمین تمرین میگردند. حواله یک عــده از بازیکنان پاس نشده اســت. حواله یک عده دیگر ۳ روز بعد میآید. کســی پاسخگو نیست و نمیدانیم از چه کسی ســوال کنیم. بازیکنان دیگر با هم بحث میکنند و این شرایط خوب نیست. آیا کسی منتظر اســت بازیکنان مقابل دوربین بیایند و گریه کنند و بگویند استقالل مظلوم شده اســت. خیر بازیکنان ما اهل گریه جلو دوربین نیســتند و میایستند و میجنگند. دلمان به هواداران گرم اســت و امیدواریم وضعیت بهتر شــود. جای تاسف دارد. هتل سه بازیکن امروز به اتمام میرسد. دیروز ما را هتل المپیــک راه ندادند چون هماهنگی نشده بود. یک روز اینجا آمدیم زمین تمرین نبود. شرایط بسیار بد اســت.» این بازیکن در ادامه گفت: «در مورد مسائل مالی اجازه بدهید شــفاف صحبت کنم. بازیکنان حدود ۰۳ تــا ۵۳ درصد پول گرفتند. طلب ســال قرار بود طی ســه قسط پرداخت شود. قسط اول پرداخت شــد اما قســط دوم از یک ماه قبل پرداخت نشــده. قسط سوم هم بهزودی میرسد و مطمئنا پرداخت نخواهد شد. این وضعیت مالی ما است. از همه باشگاهها عقبتر هستیم و کسی فکر نکنم مثل ما باشد. اینکه مــا حرف نمیزنیــم دلیلی بــر گرفتن پول نیســت. آنقدر مشکالت در باشگاه زیاد است که مسائل مالی فراموش شده است. بازیکنان دائم بحث مالی میکردنــد اما االن امکانات اولیه حرف اول اســت. یــک بازیکن جوان همین امروز من را کنار کشــید و درخواست قرض ۶ میلیونی کرد اما من شرمنده او شدم

منتظری: آیا کسی منتظر است بازیکنان مقابل دوربین بیایند و گریه کنند و بگویند استقالل مظلوم شده است. خیر بازیکنان ما اهل گریه جلو دوربین نیستند و میایستند و میجنگند. دلمان به هواداران گرم است و امیدواریم وضعیت بهتر شود.

و نمیدانــم چه بگویــم.» منتظری در مورد اینکه آیا از وزیر درخواست حضور در تمرین را دارد، گفت: «بله هم وزیر و هم مدیرعامل بیایند. وزیر نفر اول است و مسوولیت باشگاه را دارد. باید بیایند صحبت کنند تا مشکالت حل شود.»

سکوت مســووالن اســتقالل در قبال مشــکالت این چنــد وقت اخیر اســتقالل نمیتوانــد راه حل درســتی برای فــرار از واقعیت باشد. اینکه استقالل حتی از داشتن یک زمین تمرین عاجز است پیامدهای بدی خواهد داشت که در نهایت گریبان باشگاه را میگیرد. چندی پیش خطیر در پیامی اشاره به یکســری از اختالفات میکند و از ســوی دیگر هم شــفر به این نکته اشاره دارد که از طرف باشــگاه در قبال او کارشکنی میشود. ماحصــل تمام ایــن اتفاقات هــم میتواند شکســتهایی باشد که این تیم را از رسیدن به قهرمانی باز میدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.