شام دو میلیونی سوژه بازیکنان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روز سخت استقالل در غیاب فرهاد

اســتقالل از ساعت ۱۱ دیروز در زمین شــماره دو ورزشگاه آزادی تمرینات خود را برای دیدار مقابل پارس جنوبی پیگیری کرد.

پیش از شــروع تمرین بازیکنان به دلیل اتفــاق رخداده در هنگام بازگشت از تبریز ناراحت بوده و در این زمینه با یکدیگر صحبت میکردند. ظاهرا یکی از مســووالن استقالل به دلیل آنکه مبلغ شام بازیکنان حدود ۲ میلیون تومان شده در فرودگاه این صحبت را به چند نفر منتقل کرده و بازیکنــان هم از اینکه این مقام مســوول چنین صحبتی را انجام داده بود ناراحت شدند.

ســوژه اصلی صحبــت بازیکنان همین موضــوع بود و یکــی از آنها گفــت آیا واقعا دو میلیــون تومان بــرای ۰۵ نفر آن هم در حالی که بازیکنان فقط ســاندویچ خوردهاند، پول زیادی اســت. فرهاد مجیــدی به دلیل سرماخوردگی شــدید در تمرین آبیپوشان حضور نداشت.

ظاهرا او صبح دیروز زیر سرم رفته بود. وریا غفوری به دلیل انجام امور شــخصی در تمرین حضور نداشــت، ضمن اینکه مهدی قائدی هم در تمرین آبیپوشــان غایب بود. اصغر حاجیلو سرپرست تیم استقالل در تمرین آبی پوشان حضور داشت و در مورد درخواســت شــفر مبنی بر باز شــدن درهای تمرین به روی هواداران، تماسهایی را با مسووالن باشگاه آزادی برقرار کرد.

باخت به تراکتور همه را ناامید کرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.