بهتاش فریبا: بازیکنان جدید از فیلتر کمیته فنی رد نشدند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهتــاش فریبــا عضــو کمیته فنی اســتقالل در خصوص شکست این تیم مقابل تراکتورســازی اینطور میگوید: «باخت هیچ وقت خوب نیست، خصوصاً برای تیمی مثل اســتقالل. البته اعتقاد من این است که استقالل بد بازی نکرد و جنگ اصلی در این بازی نیز در میانه میدان بود. اســتقالل و تراکتورســازی هافبکهــای خوبی دارنــد، ولی غیبت فرشید باقری و محمد دانشگر تغییراتی را در استقالل ایجاد کرد که تا حدودی به ضرر این تیم تمام شد. باقری رکن اصلی استقالل در میانه میدان است که مانند دانشگر محروم بود. متأسفانه در فوتبال ایران باب شــده که وقتی داور ســوت میزند ۰۶ نفر روی سر او میریزند، من معتقدم که باشــگاه باید در این زمینه بــه صورت جدی فکر کنــد تا بازیکنان به راحتی محروم نشــوند. اســتقالل در نیمه دوم نمایش بهتری داشت، ولی در مجمــوع هر دو تیم موقعیتهای زیادی نداشتند.» فریبا در پاسخ به این پرسش که آیا اســتقالل اندازه دیگــر مدعیان بــرای قهرمانی شــانس دارد، میگوید: «در فوتبال چیزی مشخص نیست، ولی کار استقالل برای قهرمان شدن سخت شد.»

عضو کمیته فنی استقالل در پاسخ به این پرســش که آیا جــذب بازیکنان جدید بــا تأییــد کمیته فنی باشــگاه اســتقالل بوده اســت یا خیر، میگوید: «هیچکدام از بازیکنــان جدید از فیلتر کمیته فنی عبور نکردند. البته لیگ ۰۵ روز تعطیل بود و تیم هم به اردوی ترکیه رفت بود و احتماال باشــگاه میخواست به صورت پنهانی و به ســرعت بازیکنان موردنظرش را جذب کند.

ما از این ناراحت نیســتیم که چرا بحث جذب بازیکــن خارجی را با ما در میان نگذاشــتند، نگرانی و ناراحتی ما از این اســت که این بازیکنان نتوانند به اســتقالل کمک کنند که امیدوارم این اتفاق رخ ندهد. من باز هم میگویم که قضــاوت در مورد بازیکنــان جدید زود است.

ما که بــا انتخــاب خودمان عضو کمیته فنی استقالل نشدیم و باشگاه ما را انتخاب کرد. ما دنبال پســت و مقام نبودیم. در ضمن اگــر ما بازیکنی را رد یــا تأیید کنیم، باید ایــن را هم در نظر گرفت که نظر ســرمربی ارجح اســت و شفر تصمیم نهایی را میگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.