بازهم قهرمانی از استقالل دور شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل فصل گذشته را خوب شــروع نکرد اما خوب به پایان رساند تا امیدها برای فصل بعد بیشتر شــود اما تیام، جباروف، ابراهیمی، نورافکن و حســینی از جمع شاگردان شفر جدا شدند و به جای آنها بازیکنانی جذب شدند که هیچگاه در قد و قواره قبلیها نبودند.

همین موضوع عاملی شــد تا استقالل یکی از ضعیفترین فصلهایش را آغــاز کند و جالب اینکه حتی تا مدتهــا از گل زدن هم در فصل جاری خبری نبود.

امیــر قلعهنویی جمله معروفی دارد، او میگوید برای قهرمانی باید از ۶ دیدار ابتدایی و ۶ دیدار انتهایی فصل حداکثر امتیازات را کســب کرد و اگر چنین ادعایی درست باشــد، میتوان دلیل عمده قهرمان نشدن استقالل را در پنج فصل اخیر همین موضوع دانســت؛ شروعهایی ناامیدکننده و ضعیف از تیمی مردمی و بزرگ.

اســتقالل امســال هم تا به خود آمد تقریبا نیمی از نیمفصل از دســت رفته بود و جبران روزهای ناکامی کمی ســخت و شــاید هم غیرممکــن بود اما آبیها با جمعکردن امتیازات الزم ســرانجام تا رده پنجم خود را باال کشــیدند و جدال قهرمانــی را جذاب کردند اما در بزنگاه کســب نتایج مهم، نتوانستند موفق ظاهر شوند و حاال دوباره از کورس عقب ماندهاند.

واقعیت این اســت که اســتقالل با توجه به آماری که از خود به جای گذاشته نشان داده که در بازی با تیمهای باالی جدولی ناموفق بوده و همین نکته باعث نگرانی هوادارانش شــده است. بازی با تراکتورسازی یک بار دیگر این موضوع را تداعی کــرد. باید دید این تیم در بازیهای آتی میتواند این سایه ناامیدی را از سر هوادارانش بردارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.