بازگشت استقالل به زمین نوبنیاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در نیمفصل اول در زمین نوبنیاد تمرین میکرد ولی با پایان قرارداد این باشــگاه، آبیها مدتها است که زمین تمرین ثابتی ندارند و این موضوع مشکالتی را در راه برگزاری تمرینهای این تیم ایجاد کرده است. با این حال طبق توافق مدیران استقالل با وزارت صنایع قرار است تمرینهای این تیم دوباره به صنایع دفاع منتقل شود.

ایــن در حالی اســت که اســتقاللیها پیــش از بازی حســاس برابر تراکتورســازی زمین مناســب برای تمرین کردن نداشــتند و این موضوع مشکالتی را ایجاد کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.