ساشا شفر: به خبرنگاران توهین نکردم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پــس از پایــان بــازی تیمهای تراکتورســازی و اســتقالل در هفته هجدهــم لیــگ برتر خبرنــگاری از وینفــرد شــفر ســوالی پرســید که ظاهرا باعث ناراحتی ساشــا پسر شفر شــده بود و او از ادبیات نامناســبی استفاده کرد. ساشا شــفر اما در این خصوص میگوید: «من هیچ وقت به خبرنگاران توهین نکردم و همیشه به آنها احترام میگذارم.

میدانم فوتبال بدون رســانهها معنایی ندارد. اتفاقی که در کنفرانس افتاد ســوءتفاهم بود و منظور من آن چیزی نبود که برداشــت شد. با این وجود مخالف کسانی هستم که قصد آســیب زدن به استقالل را دارند. من مخالف خبرنگاری هستم که بخواهد با سوالش اســتقالل را تحریک کرده یا تیم را در یک شــرایط دیگری قرار دهد.»

پســر ســرمربی اســتقالل در ادامه با اشاره به مشکالت آبیپوشان میگویــد: «یکی از مشــکالت اصلی نداشتن زمین مناســب است و شما شــاهد هســتید که چگونــه تمرین میکنیــم. امیدوارم که این مشــکل بهزودی حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.