دروازهبان سابق استقالل در بستر بیماری

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مســعود قاســمی، دروازهبان ســالهای نه چندان دور اســتقالل این روزها در حال پشت سر گذاشتن مراحــل شــیمی درمانی بــه دلیل بیماری تومور مغزی است.

قاسمی درخصوص بیماریاش اینطــور میگویــد: «در حال حاضر دوره درمــان رو بــه پایان اســت و انشاءا... بهزودی سالمتی خود را به دست میآورم.

در این مدت نخواســتم کسی از بیماریم مطلع شود و باعث ناراحتی دوســتانم شــوم. در حال حاضر در منزل حضور دارم.

میخواهــم تشــکر کنــم از دوســتانی که در این مدت و در این راه کمکم کردند و با جان و دل همه چیز را برایم فراهم کردند. دوستانی که از خانواده یک فــرد هم بیشتر در کنارم بودند و انسانیت را به طور کامل معنی کردند.

دوستانی که از جنوب و از توابع شهرســتان الر بودنــد. از همه آنها ممنونم و کاش مسوولین ما یک ذره از این بزرگواران یاد میگرفتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.