پستهای سمبلیک و تصمیمات تکراری

زیرکی شفر در کنار گذاشتن کمیته فنی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شفر رابطه خوبی با کمیته فنی و اعضــای آن نــدارد. او بارها تاکید کــرده در نقل و انتقاالت هیچ فردی به جــز خــودش و مدیرعامل حق دخالت ندارند و بیشــتر منظور او از کلمــه «هیچ فردی»، افراد حاضر در کمیته فنی و البتــه خطیر بودهاند. شفر در گفتوگوی دیروزش پیش از آغاز تمرین در واکنش به پرسشی که در خصوص جلسات او با کمیته فنی شد میگوید: «ما میگوئل، طاهری و مجیدی را در کادرفنــی داریم. این مربیان هر روز در تمرین هســتند و این بســیار مهم است! مربیان بسیار خوب و با انگیــزهای داریم و همین کافی است»

در واقع ســرمربی آبیپوشان به طرز ماهرانهای بدون اینکه از کمیته فنی نام بیاورد اعتقاد و شاید اعتماد به آنهــا را تایید نمیکنــد. پیش از این هــم اعضای کمیتــه فنی بارها گالیههای خــود را بابت عدم اطالع و دخالتشــان در امــور فنی و نقل و انتقاالت در مصاحبههای خود اعالم کــرده بودند. حاال این ســوال پیش میآید که چرا مســووالن استقالل همچنان اصرار دارند که کمیته فنی در اســتقالل حضور داشته باشد، در حالی که دو عضــو این کمیته بدون ســروصدا از ایــن تیم جدا شــده و خودشــان مشــغول به کار شدند و اعضــای دیگر ایــن کمیته هم هیچ نقشی در تصمیمات این تیم ندارند. وقتی بهتاش فریبا بهعنوان عضو این کمیتــه اعالم میکند کــه بازیکنان جدیــد از فیلتــر کمیتــه فنی رد نشــدند یعنی اینکه شفر و مسووالن باشــگاه در هیچ کدام از تصمیمات خود اعضای کمیتــه فنی را دخالت نمیدهند.

در چنیــن شــرایطی بیش از هر وقت به این نتیجه میرســی که کمیته فنی اســتقالل سمبلیک بوده و از هیچ موضوعی با اطالع نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.