پاشازاده: شکست استقالل تقصیر فرهاد است؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدی پاشــازاده بازیکن ســابق استقالل در خصوص شکست این تیم مقابل تراکتورســازی اینطور میگوید: «میزبانی تراکتورسازی و شرایط حاکم بر ورزشــگاه نیز در اتفاقات این بازی بیتاثیر نبود. متاســفانه استقالل باز هم در ابتدای یک نیمفصل دستخوش تغییــرات زیادی شــده و حاال عنوان میشود که برای هماهنگی تیم زمان نیاز است. در حالی که تیم در ابتدای فصل باید به گونهای بسته شود که در نیمفصل نیاز به خانه تکانی نداشــته باشــد. هفته گذشته که استقالل با ۴ گل پیــکان را برد عدهای این پیروزی را به یکی از اعضای کادرفنی استقالل نســبت دادنــد و نقــش او را در این پیــروزی پررنگ جلوه دادند. ســوال من این اســت که آیا این شکســت را هم باید به پای همان فرد نوشــت؟» این بازیکن قدیمی در ادامه میگوید: «فوتبــال یک بازی تیمی اســت که شکســتها و پیروزیها را باید به پای همه اعضای کادرفنی نوشــت نه فقط یکی از آنها. قابل کتمان نیست که این شکست تاحدود زیادی کار آبیپوشان را بــرای رســیدن به صــدر جدول و قهرمانی سخت و حتی کسب سهمیه را هم بسیار دشوار میکند. جبران این ۳ امتیاز از دســت رفته در ادامه فصل بسیار سخت خواهد بود.» پاشازاده در خصوص بازیهای آســیایی استقالل اینطورمیگویــد: «نگــران بازیهای اســتقالل در لیگ قهرمانان هستم و امیدوارم ایــن نگرانی من و امثال من با کسب نتایج درخشان این تیم در آن مسابقات از بین برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.