فراز و فرودهای بیپایان استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

آمار دفاعی اســتقالل بیش از آن درخشان اســت که بتوان این تیم را حتــی بعد از قبول شکســتی سرنوشتســاز مقابل تراکتورسازی محکوم و مالمت کرد، اما فاصله ۰۱ امتیازی این تیم با صدر جدول لیگ برتر فوتبال کشــور هم که در پی این ناکامی حاصل آمد، چیزی نیست که بهآسانی و در فشردگیها و حاالت پراسترس یکسوم پایانی فصل قابل جبران باشد.

آبیها البتــه یک بازی کمتــر از تیمهای باالدستی خویش انجام دادهاند اما فتح احتمالی آن نیز آنهــا را چنان احیا نمیکند که در قامت یک مدعی تمامعیار به کورس قهرمانی برگردند. این چیزی اســت که بر اساس نشانهها و شواهد بیشتر ســزاوار ســپاهان و پرســپولیس نشان میدهد و تراکتورســازی هم بعد از فتح 9 بازی از ۱۱ دیدار اخیرش بــه این جمع دو تیمی نزدیک شده است و اگر سختکوشــی «پدیده» در همان حد بماند که تا به حــال بوده، این تیم نه در حد مدعی نخست اما الاقل برای کسب رتبه چهارمی بدون شانس نخواهد بود.

عوض و بدلها

اســتقالل برای کســب مقام ســوم بهرغم تمامی گمانهزنیهای فوق بدون اقبال نیســت و حتی باالتر از آن هم برایش متصور اســت، اما در شرایطی که دائما ترکیب خود را «عوض و بدل» میکند و حتی چند هفته پس از شروع نیمفصل دوم در جســتوجوی گمشــدههای خود در امر گلزنی اســت، حکایت از این دارد که اســتقالل توانی همپا با کارهــای تدافعیاش در زمینههای تهاجمی ندارد. بیالن ۲۲ گل زده برای تیمی که در رده پنجم جدول نشســته و میخواهد مدعی قهرمانی شناخته شود، آمار ناامیدکنندهای است و درســت است که پرسپولیس هم بیشتر از این گل نزده اما ثبت سه برد بیشتر برای سرخها در قیاس با استقالل که از 7 پیروزی فراتر نرفته تفاوت قابل توجهی را بین دو تیم ترسیم کرده است.

دوئلهای کالمی

به ایــن موارد باید ضررهای ناشــی از تغییر مدیریت و ازدیاد حاشــیهها را نیــز اضافه کرد و آبیها بعد از جنجال غیبتشــان در ســوپرجام، فصل جاری را بهگونهای آغاز نکردند که برای یک تیم مدعی قابل پذیرش و نقطه امیدواری باشــد. تغییــر مدیرعامل و روی کار آمدن امیرحســین فتحی هرچند گزینهای بهتــر را در قیاس با رضا افتخاری نصیب استقالل کرد، اما او نیز وقت قابل مالحظــهای را صرف دوئلهای کالمی با ســران فدراسیون بر سر فرجام سوپرجام کرد و نتوانست نظمی را به روند خریدهای اســتقالل ببخشد که از همان ابتدای فصل با اقدامات عجیب و وســیع پندار توفیقی به سوی یک بنبست سوق داده شده و سپس در پشــت رویای یافتن یک «تیام» تازه توقف کرده بود.

دور از یکسانسازی

اســتقالل البته مهرههای خوبی داشــته و دارد و بــا همان نیروهای موجــود و قبل از آمدن گونسالوس و پاتوسی تیمی در قوارههای باال به حســاب میآمد اما فروش سریع گرو و نویمایر کــه فقط یک نیمفصل در جمع آبیها دوام آوردنــد و نظــم ندادن بــه پرداختها و عدم یکسانســازی آن در مــورد برخی نفرات تیم و البته اعتراضهای حســین حســینی به نیمکتنشــینیهایش و ادامه حواشی مرتبط با قائــدی و کمثمر مانــدن مرتضی تبریزی و اشتباهات چندباره دانشگر در قلب خط دفاعی، تیمی را از درون شکست و از کارآیی کامل دور کرد که اگر این حواشــی را نداشت و درستتر مدیریت میشد، شــاید اینک در این نقطه از جــدول نبود و برای جبــران ناکامیهایش در لیگ داخلی به جام باشــگاههای آسیایی امید نمیبســت کــه در آن اوضاعــش از لیگ هم ســختتر و فراز و فرودهای آن برای استقالل از لیگ هم اجتنابناپذیرتر است.

استقالل برای کسب مقام سوم بهرغم تمامی گمانهزنیهای فوق بدون اقبال نیست و حتی باالتر از آن هم برایش متصور است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.