طلسم پرسپولیس میشکند؟

Iran Varzeshi - - پرس -

این ســومین رویارویی پرســپولیس و پدیده در فصلی اســت که اتفاقا افتتاحیهاش همین بازی بود. لیگ هجدهم با پیروزی یک بر صفر شاگردان برانکو در خانه پدیده آغاز شــد و آنها همین دو هفته پیش، بازی برگشــت را هم 2 بر صفر بردند. پرســپولیس و پدیده حاال دوباره به هم رســیدهاند، این بار در جام حذفی و در مرحله یک چهارم نهایی. بازی ســاعت 17:15 امروز ســوت میخورد و میزبان آن ورزشگاه آزادی اســت. در حساسیت این بازی همین بس که بدانیم دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال داوران جام جهانی رفتهاش را برای قضاوت برگزیده است. داوری این بازی را به علیرضا فغانی دادهاند و محمدرضا ابوالفضلــی و آرمان اســعدی کمکهای اول و دوم او خواهند بود. داور چهارم محمد عطایی اســت و داوران روی خط، حســن اکرمــی و امیر عرببراقی.

پرسپولیس برانکو به اندازه تمام موفقیتهایش در لیــگ برتر و لیگ قهرمانان، ناکام همیشــه جام حذفــی بوده اســت. به طــوری که در ایــن چهار ســال، رنگ نیمهنهایی را به خود ندیده. قرمزها در نخستین سال حضور برانکو ایوانکوویچ تا یکچهارم نهایی پیشــروی خوبی داشتند اما در بازی جنجالی آن مرحله مقابل ذوبآهن شکســت خوردند و پیش از نیمهنهایی حذف شدند. در آن بازی سوشا مکانی به علــت محرومیت غایب بــود و ایمان صادقی هم در همــان دقایق ابتدایــی با تصمیم اشــتباه یدا... جهانبازی از زمین اخراج شد تا کار برای پرسپولیس سخت شود. با این حال شاگردان ایوانکوویچ باز هم نمایشــی ســزاوارانه ارائه کردند و حتی یک ضربه هم بــه تیر دروازه ذوبآهن زدنــد اما در وقتهای اضافی باالخره تســلیم این تیم شــدند. بدتر از آن، جام حذفی فصل بعد بود که پرســپولیس در همان بازی اول یعنی در مرحله یک شــانزدهم حذف شد. آن روز تیــم برانکو در حافظیه به دیدار تیم دســته دومی قشــقایی شــیراز رفت اما بدون ملیپوشانش از پس این تیم برنیامد. در عوض قشــقایی نمایشی تحسینبرانگیز ارائه کرد و ثمرهاش را هم دید. سوت پایان بازی که زده شــد، نتیجه یــک یک بود و پرســپولیس در ضربات پنالتی حذف شد. تنها گل والدیمیــر پریموف اوکراینی هم در همین مســابقه زده شــد. یک سال بعد پرسپولیسیها بهعنوان یکی از شــانسهای اصلی قهرمانی قــدم به جام حذفی گذاشــتند و پس از شکســت دادن نفــت تهران و بــادران، در مرحلــه یکچهارم مقابــل صنعتنفت آبادان قــرار گرفتند. اتفاقا با گل فرشــاد احمدزاده پیش افتادند اما در ادامه، سرنوشت بازی با قشقایی برایشــان تکرار شد. صنعتنفت گل مساوی را زد و بازی که به ضربات پنالتی کشید، پرسپولیس دوباره با جام حذفی خداحافظی کرد. امسال هم تیم برانکو بعد از پیروزی مقابل تیمهای نود ارومیه و ســپیدرود رشــت، به پدیده رســیده و بزرگترین انگیزهاش برای این بازی، شکستن طلسم نیمهنهایی جام حذفی است که در این ســه چهار ســال هرگز آن را تجربه نکرده. در واقع پرســپولیس با هتتریک پیروزی برابر پدیده، طلســم ناکامیهایش در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را هم میشــکند و برای نخستین بار، با برانکو به نیمهنهایی میرود. البته تیم پدیده هم در سه فصل اخیــر جایی در نیمهنهایی نداشــته اما ســرمربیاش یحیی گلمحمدی با دو قهرمانی، یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ جام حذفی اســت. البته یحیی در چهار رویارویی اخیر با تیم ســابقش همیشه شکست خورده اما در جام حذفی دو بار با پرســپولیس روبهرو شده و هر دو بار، نتیجهاش پیروزی این مربی و نهایتا قهرمانی تیمش بوده است.

پرســپولیس و پدیده حاال نه فقط سومین بازی فصل، بلکه ســومین رویارویی در جام حذفی را تجربه میکنند. پرســپولیس برای رســیدن بــه این مرحله تیمهــای نود ارومیه و ســپیدرود را شکســت داده و پدیــده پس از حذف ذوبآهن و فــوالد به یکچهارم نهایی رسیده. برنده این بازی در نیمهنهایی با سپاهان روبهرو میشود که اگر پرسپولیس صعود کند، میزبانی نیمهنهایی به اصفهان میرســد اما در صورت پیروزی پدیده، میزبان با قرعهکشی معرفی میشود.

پرسپولیس برانکو به اندازه تمام موفقیتهایش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان، ناکام همیشه جام حذفی بوده است. به طوری که در این چهار سال، رنگ نیمهنهایی را به خود ندیده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.