عرب: خلیلی انتخاب خودم بود

Iran Varzeshi - - پرس -

در آستانه بازی پرســپولیس با پدیده در جام حذفی، محســن خلیلی بهعنوان سرپرست جدید تیم انتخاب شــد. ایرج عرب، سرپرست باشــگاه تاکید دارد که خلیلی انتخاب خودش بوده و شــایعات درباره انتخاب او توســط افراد نزدیک به باشــگاه را تکذیب کرد: «این مساله را قویــا رد میکنم و باید بگویــم که از ابتدای کار، شناسایی، مصاحبه و صحبت، توافق کاری، ابالغ و معرفی محسن خلیلی همگی توسط خود من انجام شــد. البته ما در پرسپولیس از خرد جمعی استفاده میکنیم و در باشگاه مشورت با اهالی فن انجام میشود اما تصمیمات را شخصا میگیرم و چیزی را خارج از قاعده نمیپذیرم.»

عرب اضافه کــرد: «خلیلی انتخاب خوبی برای پرسپولیس است و او را فردی تحصیلکرده، مودب، بااخالق و کم حاشیه میبینم. خلیلی از پیشکسوتان جوان باشــگاه به حساب میآید و میتواند حلقه واصل بین باشگاه و تیم باشد. او میتواند با مدیریت خوب خود مسائل حاشیهای را مدیریت کند و در خصوص مســائل مختلف میتوانــد از حقوق پرســپولیس به خوبی دفاع کند.»

خلیلــی هــم دربــاره شــروع کارش با پرســپولیس گفــت: «من یک تجربــه خیلی خوب، گرانبها و ســخت در تیم نفت داشتم و تیم بدون بودجــه و مدیرعامل را قهرمان جام حذفی کردیم و البته کنار علی دایی هم تجربه خوبی کســب کردم. خیلی خوشــحالم که به پرسپولیس برگشــتم. من خودم را پیشکسوت نمیدانم و بهعنوان یک هوادار کنار پرسپولیس بودم و همیشه دوســت داشتم موفقیت تیم و خوشــحالی مردم را ببینم. برای بازگشــت به پرســپولیس هیچ بهانهای وجــود ندارد و فقط قصــد و نیت خدمــت کــردن دارم. وظایف و برنامههای سرپرست یا مدیر تیم مشخص است و ســعی میکنم که به نحو احســن وظایفم را انجام دهم.»

خلیلی اضافــه کرد: «من دیــروز با تمام افرادی که بهعنوان سرپرســت یــا مدیر روی نیمکت پرسپولیس نشســتند صحبت کردم و رخصت گرفتم. آقای قنبرپور هم زحمات زیادی کشیده اســت و سعی میکنم از مشورت با این بزرگان برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنم.»

مدیر جدید پرســپولیس درباره اعتراضات بازیکنان به داوران گفت: «پرســپولیس چیزی بیشــتر از حقش نمیخواهد و میخواهد که نه به نفع و نه به ضررش ســوت زده شود و تالش باشــگاه هم این بوده اســت که داوران عادالنه ســوت بزنند. ما ســعی میکنیم بــا بازیکنان صحبت کنیم و جلســاتی را هم با مســووالن ذیربط داشــته باشــیم تا آرامش را به فوتبال برگردانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.