وعده باشگاه به بازیکنان: آخر هفته پول میرسد

Iran Varzeshi - - پرس -

باشگاه پرسپولیس بازیکنان تیمش را بــه آرامش دعوت کــرد و وعده داد که به زودی مطالباتشان را پرداخت خواهد کرد.

پرسپولیســیها از وضعیت مالی خود راضی نیســتند و حتی تهدیــد کردند در صورت ادامه این روند، بعد از بازی با پدیده تمرینات تیمشــان را تحریم خواهند کرد که این موضوع با واکنش مسووالن باشگاه مواجه شــد. بعد از این تهدید، از ســوی باشــگاه به بازیکنان اعالم شد که تا پایان هفته بخشــی از قراردادشــان را دریافت خواهند کرد و همچنین از آنها خواســته شــده که تمام تمرکز خود را روی بازی با پدیده قرار دهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.