بدهکارند یا طلبکار؟

دعوای تازه پرسپولیس و سازمان لیگ:

Iran Varzeshi - - پرس -

همیــن دیروز بــود که باشــگاه پرســپولیس خواهان دریافت حق خود از درآمدهــای لیگ شــد. مدیران این باشــگاه در نامهای که به سازمان لیگ فرستادند، خواهان مشخص شدن سهم پرســپولیس از محل درآمــد برگزاری رقابتهــای لیگ بــه ویــژه از ناحیه تبلیغــات محیطــی و دریافــت حق و حقوق باشــگاه از این درآمدها شــدند. پاســخی که گرفتند اما چیزی نبود که انتظارش را میکشیدند چرا که سازمان لیگ مدعی شده نه تنها به پرسپولیس بدهکار نیســت، بلکه ۵ میلیارد و ۰۰۷ میلیون تومان هم از این باشــگاه طلب دارد.

ســازمان لیــگ در پاســخ بــه ســهمخواهی باشــگاه پرســپولیس بیانیهای منتشــر کرده و در آن نوشته: «در روزهای اخیر باشــگاه پرسپولیس در رســانهها مدعی شــده که با ارسال نامــهای به ســازمان لیگ خواســتار دریافت پول خــود از محل درآمدهای تبلیغات محیطی شــده است. در حالی که این باشگاه نه تنها ریالی از سازمان لیگ طلب ندارد، بلکه بر اســاس اسناد مالی موجود، بیش از ۵ میلیارد و ۰۰۷ میلیــون تومان هــم به این ســازمان بدهکار اســت. رقم دقیق بدهی باشگاه پرســپولیس به ســازمان لیگ فوتبال ایران ۳۲۶۰۹۳۲۱۳۷۵ ریال است.»

ســازمان لیگ در ادامه این بیانیه که از طریق ســایت رسمیاش منتشر کرده، یــک اتهام دیگــر را هم متوجه پرسپولیســیها دانســته: «در مــورد میزان بدهی باشــگاه پرســپولیس به ســازمان لیگ بارها با مدیران مالی این باشگاه مکاتبات مختلفی انجام شده اما متاسفانه باشگاه پرسپولیس هیچ اقدامی در زمینه تسویه حساب یا حتی بررسی اسناد مربوطه انجام نداده و حتی پاسخ نامههــای مربوطــه را نمیدهد. ضمن اینکه از وقتی بلیتفروشــی به باشگاه پرســپولیس واگذار شده، آنها حق ۰۲ درصدی فدراســیون، ســازمان لیگ و هیــات فوتبال تهران را هــم پرداخت نکردهاند.»

بخش پایانی بیانیه ســازمان لیگ هم به یک دفاعیه شــبیه اســت: «در جهان فوتبال بیش از ۰۷ درصد درآمد باشــگاهها از حــق پخــش تلویزیونی است که متاســفانه در فوتبال ایران در چند ســال اخیر پولی بابت حق پخش تلویزیونی به ســازمان لیــگ پرداخت نشــده. از طرفی ســازمان لیگ درآمد حاصله از تبلیغات محیطی را بر اساس آییننامههای مســابقات، بین باشگاهها تقســیم میکند و نمیتواند حق سایر باشــگاهها را بــه باشــگاههای بدهکار بدهد. فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ همچنان وظیفه حمایتی از تمامی باشگاهها را بر عهده دارند.»

برای عصبانی کردن پرسپولیسیها همین بهانه ســازمان لیــگ کافی بود. بیانیــهای کــه ایرج عرب سرپرســت باشگاه پرسپولیس به تندی به آن پاسخ داده و خواهان شفافســازی شده: «ما در دو ماه گذشــته ۵ نامه به ســازمان لیگ زدهایم و خواســتار این شدیم که تکلیف درآمدهای این سازمان از طرف باشگاه پرسپولیس مشخص شود. حتی دو هفته پیش قرار شــد یک نماینده از باشــگاه و یک نماینده از سازمان لیگ جلسهای برگزار کنند اما به خاطر تغییر مدیریت در بخش مالی ســازمان لیگ این جلســه برگزار نشد. ما نمیدانیم از محل تبلیغات محیطی ســازمان لیگ چقدر درآمد داشــتهایم یا اصال چقدر و به چه صورت بدهکار هســتیم. برای همیــن خواهان شفافســازی در این قضیه هســتیم و میخواهیم جلسهای را برگــزار کنیم. کاری نــدارم که ما به ســازمان لیگ بدهکار هستیم یا آنها به ما. ما فقط خواهان شفافسازی هستیم. االن شــما میدانیــد ســازمان لیگ تبلیغات محیطی را با چه قیمتی به چه کســی اجاره داده؟ وقتی این چیزها را ندانیم، نمیدانیم ســهم ما چقدر است و وقتی ندانیم ســهممان چقدر است، نمیدانیم درآمد یا بدهی خالص باشگاه به چه میزان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.