20 بازیکن در اردو

Iran Varzeshi - - پرس -

سرمربی پرســپولیس، ۰۲ بازیکن را برای حضــور در اردوی پیــش از بازی با پدیده فرا خواند.

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشــویچ، ابوالفضل درویشوند، سیدجالل حسینی، شــجاع خلیلزاده، شــایان مصلح، محمد نادری، مهدی شــیری، کمال کامیابینیا، احمد نوراللهی، امید عالیشــاه، ســیامک نعمتی، بشــار رســن، ســروش رفیعی، مهدی شریفی، علی علیپور، مهدی ترابی، احســان حســینی، محمدامین اسدی و ماریو بودیمیر بازیکنان دعوتشده به اردو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.