پرسپولیس محروم ندارد

Iran Varzeshi - - پرس -

بــر خــالف شــایعهها، هیچیــک از بازیکنان پرسپولیس محرومیت یا مشکلی برای بازی با پدیده ندارند.

این را محســن خلیلی اعالم کرده و گفته: «با توجه به آنچه در جلسه هماهنگی پیش از بازی مطرح و صورتجلســه شــد، مهدی ترابــی و هیچ بازیکــن دیگری از پرسپولیس مشــکلی برای بازی با پدیده ندارند. ما هیچ بازیکن محرومی نداریم. با توجه به برگهای که در اختیار ما قرار دارد، همه بازیکنان در اختیار سرمربی هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.