جلسه به جای تمرین

Iran Varzeshi - - پرس -

سرپرست جدید پرسپولیس به تمرین این تیم نرفت. با توجه به همزمانی آخرین تمریــن پیش از بازی با پدیده و نشســت هماهنگی این بازی، محسن خلیلی مجبور شــد قید تمرین را بزنــد و معارفهاش هم موکول شد به بعد از حضورش در اردو.

بــه گفتــه محســن خلیلــی، هماهنگیهــای معمــول بــرای برگزاری بازی با پدیــده انجام شــد و تنها تغییر، مشکیپوش شدن علیرضا بیرانوند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.