دشوار، نزدیک و غیر قابل پیشبینی

Iran Varzeshi - - پرس -

در فاصلــه کمتــر از دو هفته، پرســپولیس دوباره به دیــدار پدیده خواهد رفت. از آنجایی که برانکو با وجود تمام موفقیتهایش در لیگ قهرمانان و لیگ برتر هنوز نتوانســته به نیمهنهایی جام حذفی برســد، این مســابقه و نتیجهاش اهمیــت دوچندانی برای او و هواداران پرســپولیس خواهد داشت اما فراموش نکنیم پدیده حریف سرسختی است و به هیچ وجه حتــی روی کاغذ هم نمیتوان پیشبینی کرد که یک طرف بازی نیمهنهایی، پرسپولیس خواهد بود.

بازی ۰۱ روز پیش پرسپولیس مقابل پدیده را به خاطر بیاورید. مسابقهای که با دو گل علیپور و مصلح در نیمه اول برای قرمزها راحت شــد اما یادمان نرفته که پرسپولیس در ۰۱ دقیقه اول آن مســابقه تحت فشار شدیدی قرار گرفت و این فشار در ۰۲ دقیقه پایانی به شکل شدیدتری تکرار شد.

از لحاظ سبک بازی و سیســتم، پدیده شبیهترین تیم به پرســپولیس است و جزو بهترین تیمهای فوتبال ایران به لحاظ فرم بازی و قدرت تیمی. ضمن اینکه هم باالی جدول لیگ قرار دارد و هم به یکچهارم نهایی جام حذفی رسیده. شاید کسی به یاد نیاورد که تیمی در ۰۱ دقیقه ابتدایی یک بازی در ورزشــگاه آزادی بتواند آنطور پرســپولیس را تحت فشــار بگذارد یا در نیمی از دقایق نیمــه دوم قرمزها را در زمین خودش محبوس کند امــا تیم یحیی این کار را انجام داد و فقط در گلزنی ناکام ماند.

با این حساب پیشبینی میشود بازی سختی در انتظار پرسپولیس باشد. مســابقهای که به قول برانکو نتیجهاش از قبل مشــخص نیســت و هر اتفاقی ممکن اســت در آن رخ بدهد. با این حال حتما دو مربی از بازی اخیرشان درسهایی گرفتهانــد و نکاتی را مدنظر قرار خواهند داد تا در این دیدار سرنوشتساز هم شــکل بازیشان بهتر شــود و هم نتیجه بگیرند کــه البته این اتفاق به خودی خود به پیچیدگیهای بازی و دشوارتر شدن آن کمک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.