رسن و سروش کنار هم؟ شدنی نیست

Iran Varzeshi - - پرس -

در تمرین آخر قبل از بازی با پدیده، بشار رسن بار دیگر به نیمکت برگشت تا سروش رفیعی به ترکیب اصلی برگردد.

دو هافبک بازیسازی که در سیستم 4-4-۲ لوزی خط میانی در راس جلوی لوزی قرار میگیرند و نقش بازیســاز را بر عهــده دارند، امروز با پوشــش کامال زمستانی در تمرین حاضر شدند اما یکی کاور زردرنگ به تن داشــت و در جمع ذخیرهها بود و دیگری لباس مشــکی به تن کرده و با انگیزه بیشتر برای اصلیها بازی میکرد.

سروش و بشار حاال رقبایی هستند که فقط یکــی از آنها بایــد در ترکیب باشــد و برانکو از ایــن دو بازیکن کنار هم اســتفاده نمیکند. در واقع با توجه بــه تعدد هافبکها قرار نیســت این دو بازیکن در کنارههای خط میانی به بازی گرفته شوند. آنها پشت دو مهاجم بازی میکنند که فقط یک نفرشــان باید در ترکیب باشد.

البته برانکو ایوانکوویچ حتما ناراحت اســت که هیچکدام از این دو بازیکن در شرایط آرمانی نیستند و به همین دلیل هر کدامشان احتماال بعد از نرسیدن به نتیجه یا شــکل بــازی مطلوب بهعنوان تعویض اول از زمین بیرون میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.