خداحافظی قنبرپور با پرسپولیسیها پیش از بازی با پدیده

Iran Varzeshi - - پرس -

آخرین تمرین پرسپولیس برای بازی با پدیده از ســاعت ۱۱ دیروز آغاز شد اما پیش از آن، مصطفــی قنبرپور با پرسپولیســیها خداحافظی کرد. قنبرپور در صحبت کوتاهی که با بازیکنان داشت، برای آنها آرزوی موفقیت و تاکید کرد که آنها شایســته کسب سومین قهرمانی پیاپی هستند و نباید یک لحظه از این هدف غافل شوند.

بعد از صحبتهای قنبرپــور، بازیکنان شروع به انجام حرکات بدنی و گرم کردن زیر نظر مربی بدنســاز کردند. پس از آن، فوتبال تکضرب و دوضــرب در قالــب دو تیم زرد و مشــکی در نیمی از زمین در دستور کار بود که این بخش تمرین ۰۲ دقیقه طول کشــید. سرخپوشــان در این تمرین بســیار شاداب و ســرحال بودند و سیدجالل حســینی هم با بازیکنان صحبت میکرد و به آنها انگیزه میداد.

بخش بعــدی تمریــن، شبیهســازی برنامههای تاکتیکی با پدیده در دفاع و حمله بود. ماهینی، انصاری و همتی هم در ســالن تمرین کردنــد اما انصاری در زمین هم حاضر شد و به دویدن کنار زمین پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.