بازگشت به ترکیب قبلی: رسن، بودیمیر و عالیشاه روی نیمکت

Iran Varzeshi - - پرس -

به نظر میرسد برانکو از تغییراتی که در بازی با استقالل خوزستان در ترکیب تیمش ایجاد کرده رضایت نداشــته که بار دیگر به ترکیب قبلی برگشته است.از آخرین تمرین پرســپولیس اینطور برمیآمــد که تغییرات بازی قبلی و بازیکنانی که مقابل اســتقالل خوزســتان در ترکیب اصلــی به زمین رفته بودند، برانکو را راضی نکرده چرا که ترکیب اصلی تمرین، شبیه به ترکیب پرسپولیس در بازیهای قبلی بود.

مرور تصاویر تمرین آخر نشان میدهد بازیکنانی مثل بشــار رســن، ماریو بودیمیر و امید عالیشــاه که در ترکیــب اصلی قرار گرفته بودند، به نیمکت بازخواهند گشــت و نوراللهی کــه از بازی قبلی محروم بود، به عالوه سروش رفیعی و ســیامک نعمتی در ترکیب اصلی قرار خواهند گرفت.

در عیــن حــال بــه نظر میرســد پرســپولیس در دیدار جــام حذفی مقابل پدیــده با ترکیــب بیرانوند، ســیدجالل، شجاع، مصلح، شیری، کامیابینیا، نوراللهی، نعمتی، رفیعی، ترابــی و علیپور به میدان بــرود. البته این ترکیب یــک ابهام دارد و آن، اینکه مشخص نیســت ترابی در خط حمله کنار علیپور بازی خواهد کرد یا بعد از مدتها زوج نعمتی - علیپور را دوباره در خط آتش پرسپولیس خواهیم دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.