ماهینی: به جای حرف زدن، سخت تمرین میکنیم

Iran Varzeshi - - پرس -

هجمهها علیه پرسپولیس شدت گرفته اما حسین ماهینی میگوید که او و همتیمیهایش بدون توجه به اتفاقات بیرونی، تمرکزشــان را گذاشتهاند روی فوتبال: «ما کاری به هیچکس نداریــم و فقط کار خودمان را انجام میدهیم. درباره تیمهــای دیگر هم حرف نمیزنیم. یاد گرفتهایم تمرین کنیم تــا دل هوادارانمان را شــاد کنیم. به جای حرف زدن و پرداختن به مســائلی که ربطی به ما ندارد، سخت تمرین میکنیم تا پرسپولیس موفق باشد و هواداران خوشحال. با این شرایط باز هم همه تیمها با ما کار دارند و درباره ما صحبت میکنند.»

درباره مشکالت مالی هم ماهینی اینطور میگویــد: «فعال منتظر حل مشــکالت مالی هستیم. با اینکه عنوان میشود ما تیم حکومتی هستیم اما از خیلی از باشگاههای دیگر دریافتی کمتری داشــتهایم.» کاپیتان دوم پرسپولیس حرفهایش را با اشــاره به فشردگی بازیهای این تیم به پایان میبرد: «با اینکه هر ســه روز یک بار بازی میکنیم، به برنامه سازمان لیگ احترام میگذاریم اما معتقدم میتوانســتند با یک جابهجایی، فشردگی بازیها کمتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.