العین، یوونتوس را کنار میزند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر کنایه دل پیرو به رونالدو -

باشــگاه العیــن امــارات برای جــذب مهاجم تیــم ملی عراق پیشــنهادی نجومی به باشگاه الشرطه داد. وهاب الطائی، رییس باشگاه الشــرطه عراق خبر داد که باشــگاه العین امارات برای جذب مهند علی، مهاجم جوان تیم ملی عراق و عضو این باشگاه پیشنهادی نجومی داده است. الطائــی اعالم کرد که مبلغ پیشــنهادی العین 4 و نیم میلیون یورو اســت. البته باشگاه یوونتوس نیز رسما پیشنهادی به مبلغ 3 میلیون یــورو برای جذب مهند علی داده و اعالم کرده که او در تیم بزرگسال بازی خواهد کرد. العین یکی از رقبای استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است.

دروازهبان السد مصدوم شد

دومین مهره کلیدی قطر در جام ملتهای آســیا نیز با کابوس مصدومیت روبهرو شــد تا برای چند هفتهای خانهنشــین شود. بعد از اینکه باشــگاه الدحیل از آسیبدیدگی معزعلی و دوری ایــن بازیکــن از ترکیب خود خبــر داد این بــار اردوی رقیب پرســپولیس هم تحتالشعاع این کابوس قرار گرفت چون نوبت به سعدالشــیب الدوساری بهترین دروازهبان جام ملتها 2019 رسید تا با آسیبدیدگی یکی، دو بازی السد را از دست بدهد. گلر شــماره یک قطر بعد از درخشــش در جام ملتها و کسب عنوان بهترین گلر جام در بازگشــت به تمرینات السد باز دچار آسیبدیدگی شد تا توییتر رسمی این باشگاه از غیبت یکی، دو هفتهای این بازیکن در لیگ ستارگان و پیگیری روند درمانی او زیر نظر پزشــکان متخصص اسپایر خبر بدهد. السد که در لیگ قهرمانان آسیا رقیب پرســپولیس قلمداد میشود امیدوار است تا دو هفته دیگر ســعد الدوســاری را آماده و سرحال در اختیار داشته باشد چون در غیر این صورت غیبت بهترین گلر آسیا در آغاز لیگ قهرمانان میتواند شوک بزرگی برای السدیها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.