وداع با اشک و آه

تشییع جنازه ساال در زادگاه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر کنایه دل پیرو به رونالدو -

مراســم تدفیــن امیلیانو ســاال، مهاجم فقید کاردیفسیتی در زادگاهش در آرژانتین برگزار شد. مهاجم 82ساله در نقل و انتقاالت زمستانی از باشــگاه نانت به کاردیفسیتی پیوسته بود و تصمیم گرفت با یــک هواپیمای اختصاصی از فرانســه به ولز سفر کند. ساال با یک هواپیمای شخصی و با خلبانی دیوید ایبوستون در روز 21 ژانویه از نانت فرانســه به مقصد کاردیف پرواز کرد، ولی در میانه راه هواپیمای او دچار مشکل و ناگهان از رادارها خارج شــد. پس از چندین هفته جستوجو ســرانجام تکههایی از هواپیما در کانال مانش پیدا شد و سپس جسد امیلیانو ساال نیز که در هواپیما بود، شناسایی شد. جمعیت نســبتا زیادی از مردم زادگاه امیلیانو در این مراســم حضور داشــتند. نیل وارناک، سرمربی کاردیفسیتی و کن چو، مدیر اجرایی باشگاه نیز در این مراســم شرکت کردند. آنها لباسهای یکدســت تیره به تــن کرده بودند و گلسینههای زرد به احترام ساال به کتها زده بودند. نیکــوالس پالویس و لویــک مورین، از مدیران ارشــد باشــگاه نانت نیز در این مراسم حضور داشتند. وارناک در این مراسم گفت: «او بازیکن من بود، بهخاطر من به تیم مــا آمد. فکر میکنم نقش مهمی در تیم ما ایفا میکرد. فکر میکنم امروز همه چیز نشــان میدهد که چقدر ســاال مهم بوده است. تمام مردم شــهر با مرسدس (مادر ســاال)، رومینا (خواهر ســاال) و هوراسیو (پدر ساال) در این غم شــریک هستند. غم از دست دادن امیلیانو محدود به خانوادهاش نیست.» چو، مدیر اجرایی کاردیف نیز گفت: «ما و تمام باشــگاه از اتفاقی که رخ داده خیلی ناراحتیم. امروز داشــتم به این فکر میکردم که شــاید خانواده امیلیانــو به کمی خلوت نیاز داشــته باشند.» این مراســم البته با تنش همراه بود. پســرعمه امیلیانو ســاال، مهاجم فقیــد آرژانتینی معتقد اســت اگر باشگاه کاردیفســیتی، برنامهریزی درســتتری برای ســفر امیلیانو بــه ولز انجام میداد، جلوی مرگ او گرفته میشد. ماتیاس گاتی، پســرعمه ســاال معتقد اســت باشــگاهها باعث مرگ امیلیانو شدند. او گفت: «آنها امیلیانو را کشتند. بیقانونیهای بسیاری در این اتفاق رخ داده اســت. همه کارشــان را

اشتباه انجام دادند و او مجبور شد سوار هواپیما شود.» گاتی که بهشدت تحت تاثیر مراسم تدفین ساال بود، ادامه داد: «او تازه داشــت به شــخصیتی مشــهور تبدیل میشــد، ولی او را بهتنهایی و

بدون نماینده راهی ســفر کردند. باید مراقبت و دقت بیشتری در انتخاب هواپیما و شرایطش انجام میشد.» امیلیانو ســاال ســاعت 4:30 به وقت محلی در شهر سانتافه به خاک سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.