پایان تلخ اشکان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر کنایه دل پیرو به رونالدو -

یک سال پیش در چنین روزی ایران ورزشی به ماجرای مصدومیت اشــکان دژاگه تا پایان فصل پرداخت و با تیتر «پایان تلخ اشکان» آن را روی جلد برد. در این مطلب میخوانیم: دژاگه که با قراردادی تا پایان فصل پیراهن ناتینگهام فارســت را بر تن کرده بود، غیر از آسیبدیدگی دغدغه دیگری هم خواهد داشت. او که در این 2 سال اخیر، تعداد بازیهای باشگاهیاش به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد برای انتخاب تیم جدید با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شــد؛ حتی اگر در فهرســت 23 نفره کیروش قرار بگیرد، همراه ایران به جام جهانی برود و در روســیه بازی هم بکند. پس اشکان از همیــن امروز باید تالش خود را به کار گیرد تا حداقل همراه تیم ملی ایران به روسیه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.