Iran Varzeshi : 2019-02-18

ورزش ایـــــران : 4 : 4

ورزش ایـــــران

4 ورزش ایـــــران @iranvarzeshi سالبیستودوم|دوشنبه92بهمن7931 6145هرامش|18Feb2019|1440یناثلایدامج12 گزارش مدیر غایب بسکتبال از ماجرای حذف ارسالن کاظمی از تیم ملی پس از ماجراهای سفر به ژاپن و حاشیههایش، ماهها میگذرد و حاال دومین پنجرهای است که ارسالن در تیم ملی نیست اما رییس فدراسیون تازه یادش افتاده تا پشت مربیاش دربیاید و از حق انتخاب او دفاع کند خبرکوتاه خبر

© PressReader. All rights reserved.